Arvoden och kostnadsersättningar i mål om lagsökning och betalningsföreläggande

    Som omväxling i diskussionen om ersättningen för tidsspillan torde för tidskriftens läsare få redovisas resultatet av en — lokalt begränsad— undersökning rörande arvoden och kostnadsersättningar i mål som handläggas av lagsökningsdomaren.
    Undersökningen var närmast föranledd av en rättegång, som förts vid Hallands södra domsagas häradsrätt av en inkassobyrå i en storstad. Denna rättegång hade följande förlopp: Ansökningen av borgenären (ett bolag) om betalningsföreläggande avsåg 82 kr. 80 öre; och ersättning för kostnaderna yrkades med 82 kr. I utfärdat slutbevis (gäldenären avhördes ej) föreskrevs att utmätning fick ske för bland annat kostnader i målet med 37 kr. (d. v. s. 7 kr. i stämpelavgifter och

 

Tablå över arvoden och kostnadsersättningar i

Domstol Ar
  Lagsökning
 

Sök. företrädes

av ombud

 

 

Eljest

  Jur. omb Annat omb.
Askims och Möndals 150 150 150
Flundre, Väne och Bjärke 260 260 250
Frosta och Eslövs 360 350 350
Gärds och Albo 455 545 35
Hallands norra 650—60 630-50 630—50
Hallands mellersta. 50 45 45
       
Hallands södra. 445 40 40
Halmstads rådhusrätt 45 45 935
Hälsingborgs rådhusrätt 45 45 1035
Jönköpings rådhusrätt 1230—100 1230—100 1230—100
Karlskrona rådhusrätt 1450 1450 1450
Kristianstads rådhusrätt 455 545 35
Landskrona rådhusrätt 50—75 40—60 40—60
Luggude.  1550 1550 1535
Lunds rådhusrätt Se Hälsingborgs rådhusrätt  
Malmö rådhusrätt Se Hälsingborgs rådhusrätt  
Marks 60 60 60
       
Njudungs 45 45 25
Norra o. Södra Vedbo 4,1650 1745 1740
Norra Åsbo 60—100 50—75 50—75
Norrvikens Yrkade belopp fastställas i regel18  
Oxie och Skytts 250 250 250
Rönnebergs, Onsjö och Harjagers 50—60 40—50 40—50
Sunnerbo 2,19,2050 2,1940—45 2,1930
Södra Åsbo och Bjäre 2150 2150 2150
Varbergs rådhusrätt 2245—50 2240-45 35
       
Västra Göinge. 45  45 1035
Östbo och Västbo. 245 245 245
Östra och Medelsta. 2360 2350 2350

 

1 Vid fastställelse till betalning ur fastighet 60—80 kr. samt i mål anig.hyra och vräkning 60 kr. — 2 I lagsökningsmål av omfattande och komplicerad karaktär utgår högre ersättning. — 3 I lagsökningsmål (undantagsvisäven i betalningsföreläggandemål) fastställes ibland högre belopp. — 4 Ävenvissa icke-juridiska ombud. — 5 Även banker utan ombud. — 6 I regel 50 kr.— 7 Variationer förekomma. — 8 Kommissionärsarvode och porto högst 3 kr.— 9 Statligt organ 25 kr. — 10 Massborgenärer 30 kr. — 11 Massborgenärer25 kr. — 12 Bedömes från fall till fall. — 13 Beroende på kapitalbeloppetsstorlek. — 14 Därutöver 10—30 kr. i särskilt omfattande eller för borgenärarbetskrävande mål. — 15 Vid bl. a. fastställelse till betalning ur fastighet 

ARVODEN OCH KOSTNADSERSÄTTNINGAR I MÅL OM LAGSÖKNING

mål om lagsökning och betalningsföreläggande

vode Kostnadsersättning
Betalningsföreläggande

Reg.

handl. i

original

Mant.skr.

bevis

Kom:ärs

kostn.

o. porto

Övriga

kostn.

Sök. företrädes av ombud Eljest
Jur. omb.

Annat

omb.

45 45 45 Styrkta kostn. 0

Styrkta kostn.

43 43 33 0 0 0 0
3 48 333 333 0 0 0 0
443 38 33 0 0 0 0
738 738 738 Styrkta kostn. 71:-+ 1:- 0
43 38 38 Styrkta kostn.

0

0
435 30 30 0 0 Styrkta kostn.8 0
38 38 928 0 0 0 0
40 40 1130 Styrkta kostnader8 0 0
1330—60 1330—60 1330—60 0 0 0 0
1450 1450 1450   Styrkta kostn.  
443 38 33 0 0 0 0
43 33 33 Styrkta kostn. 0 0
50 50 35 Styrkta kostn. 0 0
35 35 35 Styrkta kostn. 0

Styrkta kostn.

43 43 25 Styrkta kostn. 0 0 0
4 50 45 40 4:— 2:— 1:95 0
43 43 43 3:— 2:50 2:30 0
    Yrkade belopp fastställas i regel18    
43 43 43 0 0 0 0
50 40 40 Styrkta kostn. 0 0
4,20 45 35—40 25 Styrkta kostn. 1:— 0
43 43 43 0 0 0 0
2243—48 2238—43 33 Styrkta kostn. 0 0
40 40 1130 Styrkta kostn. 2:50 3:— 0
45 45 45 Styrkta kostn. 2:— 1:80 0
2345 2335 2335 0 0 0 0

50—85 kr. — 16 När längre påminnelseskrift förekommer ökas arvodet med25 kr. — 17 När längre påminnelseskrift förekommer ökas arvodet med 10 kr.— 18 Om det yrkade beloppet överstigit 80 kr. och fordringsbeloppet varit avsevärt lägre, jämkas arvodet nedåt. — 19 Vid fastställelse till betalning urfastighet sker i regel förhöjning med 5—10 kr. — 20 Endast advokater ochvissa inkassobyråer erhålla det högsta arvodet. — 21 Vid fastställelse till betalning ur fastighet utgår i regel högre arvode, högst 100 kr. — 22 Är ombudetfrån Varberg utdömes det lägre arvodet, eljest det högre. — 23 Jämkning skernedåt vid låga kapitalbelopp. 

630 ARVODEN OCH KOSTNADSERSÄTTNINGAR I MÅL OM LAGSÖKNING30 kr. i arvode). Sedan målet beträffande rättegångskostnaderna på borgenärens yrkande hänskjutits till rättegång, uteblev gäldenären vid första inställelsen, och borgenären — som då nedsatte kravet på arvode från 75 till 60 kr. — yrkade att tredskovis skulle utdömas dels arvode och kostnaderna i det ursprungliga målet 67 kr. och dels därutöver 75 kr. jämte domslösen för ytterligare rättegångskostnader. Genom tredskodom utdömde häradsrätten emellertid endast det i slutbeviset fastställda kostnadsbeloppet 37 kr.; rättegångskostnadsyrkandena i övrigt ogillades. Borgenären anmälde vad mot domen men målet blev sedermera icke fullföljt. Enligt uppgift skulle denna underlåtna fullföljd ha berott därpå, att inkassobyrån ej ville riskera att i en prejudikatbildande hovrättsdom få fastställt lägre arvode än vad åtskilliga lagsökningsdomare redan nu fastställa.
    Mera i förbigående kan det vara av intresse att konstatera att arvodesbelopp stundom äro tilltagna med prutmån. Någon motivering för nedsättningen av arvodeskravet från 75 till 60 kr. lämnades icke.
    Då borgenären i samband med yrkandet om målets hänskjutande till rättegång upplyste, att ett prejudikat på ombudsarvodet skulle tillskapas, föranledde denna upplysning en förfrågan — i början av 1960— hos angränsande domstolar rörande de belopp, som vanligen brukade utdömas i mål som handläggas av lagsökningsdomaren.
    I följande tablå redovisas resultatet av undersökningen. Utöver de tillägg som redovisas i noten må framhållas, att stämpelavgifterna (15 kr. vid lagsökningar och 7 kr. vid betalningsföreläggande samt stämpeln till fordringsbevis) lämnats helt utanför de i tablån redovisade beloppen.

Henning Nitelius