Det 22:a nordiska juristmötet

    Det 22. nordiska juristmötet hölls i Reykjavik den 11—13 augusti 1960 med 577 deltagare inklusive medföljande makar (makor). Från Sverige deltog 138 personer. Mötet var i allo mycket lyckat, förhandlingarna intressanta och välbesökta, gästfriheten storartad och vädret exceptionellt vackert. Ett utförligt referat följer i nästa häfte.
    Här må erinras om att de som vill förvissa sig om de tryckta förhandlingarna från mötet bör så snart som möjligt anmäla sitt medlemskap samt insätta Kr. 25:— på Den svenska lokalstyrelsens för de nordiska juristmötena postgirokonto 50 40 20.

    Finlands högsta domstol. Justitierådet Walter Sourander har avgått på grund av uppnådd avgångsålder. (Se om honom SvJT 1948 s. 397 f.) Till hans efterträdare utnämndes d. 20 juni 1960 e. o. professorn Martti Rautiala. Vidare har två nya justitierådsämbeten inrättats räknat från d. 1 sept. 1960. Till deras innehavare har utnämnts hovrättsrådet Yrjö Moisio och referendarierådet Tuure Hakala.
    Justitierådet Rautiala är född 1908, blev jur. kand. 1934, v. häradsh. 1937 och jur. dr 1945. Han utnämndes till adjunkt i civilrätt vid Helsingforsuniversitet 1946 och till personlig e. o. professor 1952. Han har bakom sig en mycket omfattande litterär produktion i äktenskapsrätt, förmynderskapsrätt, arvsrätt och testamentsrätt.
    Justitierådet Moisio är född 1897, avlade högre rättsex. 1925 och blev v. häradsh. 1928. Han har tjänstgjort och avancerat i Åbo hovrätt, där han 1948 blev hovrättsråd. Åren 1953—55 var han e. o. justitieråd.

 

634 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT    Justitierådet Hakala är född 1915, avlade högre rättsex. 1940, blev v. häradsh. 1943 och jur. kand. (numera jur. lic.) 1944. Han har huvudsakligen tjänstgjort vid försäkringsdomstolen och vid högsta domstolen, där han 1958 blev referendarieråd.

B. P-n