Sjätte internationella socialskyddskongressen kommer att hållas d. 22—25 maj 1961 i Belgrad med avslutande möte i Opatija d. 26 maj. Ämnet för förhandlingarna blir: I vilken mån är det motiverat att beträffande lagregler och behandling skilja lagöverträdare i kategorierna barn, unga och vuxna? Intresserade inbjudas att sända rapporter till kongressen före d. 30 dec. 1960. Ytterligare upplysningar kunna erhållas genom red.

    Association internationale de droit pénal kommer att hålla sin nästa kongressi Lissabon d. 21—27 sept. 1961. Förhandlingsämnen bli: 1. Culpösa brott. 2. Metoder och tekniska förfaringssätt vid utarbetandet av en straffdom, 3. Frågor uppkommande av publiciteten kring straffprocessen och 4. Tillämpning av utländsk straffrätt. Förberedande möten med rapportörer och generalrapportörer ha hållits. Det är avsett att publicera rapporter och generalrapporter före kongressen i Revue internationale de droit pénal. Anmälan om deltagande i kongressen bör ske före d. 1 juni 1961. Ytterligare upplysningar kunna erhållas genom red.