Nya justitieråd. K. M:t har 30 sept. 1960 till justitieråd utnämnt dels fr. o. m. 1 okt. 1960 hovrättsrådet i Svea hovrätt Erland Conradi, dels fr. o. m. 1 nov. 1960 häradshövdingen i Ångermanlands norra domsaga Nils Joachimsson.

    Justitierådet Conradi är född i Sthm 29 mars 1912, blev student i Skara 1930 och jur. kand. i Uppsala 1935. Efter tingstjänstgöring i Åse, Viste, Barne och Laske domsaga inträdde han i Svea hovrätt, där han blev assessor 1946 och hovrättsråd 1955. Han har biträtt med lagstiftningsuppdrag i social- och justitiedepartementen sedan 1947, senast som ordf. i atomskadeutredningen, och är ordf. i utskrivningsnämnden vid de kommunala sinnessjukhusen i Stockholm, v. ordf. i statens nämnd för arbetstagares uppfinningar samt suppl. i arbetsdomstolen.
    Justitierådet Joachimsson är född i Norrköping 29 april 1907 och blev student där 1925 samt jur. kand. i Sthm 1929. Efter tingstjänstgöring i Bråbygdens och Finspånga läns domsaga inträdde han i Svea hovrätt, där han blev assessor 1940 och hovrättsråd 1946. Han utnämndes till revisionssekreterare 1947 och har från 1948 varit häradshövding i Ångermanlands norra domsaga. Åren 1945—1948 var han sekreterare i 1945 års markkommission för förhandlingar mellan kronan och Stockholms stad rörande markfrågor i Stockholm. Han blev 1953 vice ordförande i föreningen Sveriges häradshövdingar och 1959 ordförande i föreningen.

    Justitiedepartementet. K. M :t har
    23 sept. 1960 förordnat rev.sekr. Inge Lekman att t. v. biträda inom justitiedep. vid handläggningen av nådeärenden;
    30 sept. 1960 förordnat amanuensen i justitiedep. Birgitta Liljefors till e. o. kanslisekr. i dep.;
    s. d. förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Peter Westerlind att vara sakk. i justitiedep.;
    s. d. förordnat civ.ing. Kirils Pocell att t. v. biträda sakk. i justitiedep. med uppgift att genomgå och bearbeta vissa domar i expropriationsmål.
    Dep.chefen har 22 sept. 1960 förordnat bitr. fångv.dir. Gösta Ringius att såsom expert biträda fångvårdens byggn.kommitté.

    Högsta domstolen. K. M:t har 30 sept. 1960 beviljat justitierådet Gösta Walin avsked från justitierådsämb. med utg. av okt. 1960 för fullgörande av uppdrag att vara ordf. i lagberedningen.

Regeringsrätten. K. M:t har
    30 sept. 1960 beviljat reg.rådet Gustaf Th:son Hedborg avsked från reg.rådsämb. med utg. av sept. 1960 för att fullgöra honom meddelade off. uppdrag ;
    s. d. till reg.råd utnämnt kammarrättsrådet och divisionsordf.

Hilding Björne.