640 PERSONALNOTISER    Lagberedningen. K. M:t har 30 sept. 1960 med utg. av sept. 1960 entledigat ordf. i lagberedningen, f. d. justitierådet Natanael Gärde, justitieråden Arne Brunnberg och Bertil Alexanderson samt hovr.rådet i Svea hovr. Peter Westcrlind från uppdrag att vara ordf. resp. ledamöter i lagberedningen;
    s. d. fr. o. m. 1 okt. 1960 förordnat till ordf. i lagberedningen justitierådet Gösta Walin samt till ledamöter i beredningen hovr.råden i Göta hovr. Ulf Lundvik och Ingemar Ulveson (tillika sekr.).

    Riksåklagarämbetet. K. M:t har 30 sept. 1960 beviljat byråchefen hos riksåkl.ämb. Erik Vinberg tjänstl. t. o. m. 30 sept. 1961 för att tjänstgöra ss. sekr. åt 1957 års polisutredn.

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    23 sept. 1960 utnämnt t. f. rev.sekr., ass. i Svea hovr. Inge Lekman til rev.sekr.;
    s. d. entledigat hovr.rådet i hovr. för Västra Sverige Gudmund Ernulf fr. o. m. 27 sept. 1960 från förordn. såsom rev.sekr.;
    s. d. förordnat ass. i hovr. för Västra Sverige Ernst Heyman att fr. o. m. 27 sept. 1960 t. v. tjänstgöra såsom rev.sekr.

    Hovrätterna. K. M:t har
    23 sept. 1960 till vice ordf. på avd. i hovr. förordnat i Svea hovr. hovr.rådet där Ivar Weidenhaijn t. o. m. 31 dec. 1962 och i hovr. för Övre Norrland hovr.rådet där Björn Zethræus t. o. m. 31 dec. 1961;
    30 sept. 1960 till assessorer förordnat i Svea hovr. fiskalerna G. Rune Berggren, Per Hildebrand och Birgitta Maria (Brit-Marie) Ericsson samt i hovr. över Skåne och Blekinge fiskalerna Erik Holmberg och Gunnar Danielson, den sistnämnde tillika lagbyråchef i socialdep.

    Häradsrätterna. K. M:t har 30 sept. 1960 beviljat avsked för häradshövdingarna i Sollentuna och Färentuna domsaga Ove Hesselgren med utg. av jan. 1961, i Livgedingets domsaga Gustaf Beling med utg. av nov. 1960, i Östersysslets domsaga Ivar Hessius med utg. av dec. 1960 samt i Torna och Bara domsaga Gustaf Lindström med utg. av febr. 1961.

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    23 sept. 1960 till extra assessorer vid Sthms rr fr. o. m. 1 okt. 1960 förordnat t. f. ass. där Jan Gehlin, Sten von der Osten-Sacken, Jan Schnell och Lars Berglund samt e. o. sekr. vid rr Olof Davidsson;
    30 sept. 1960 utnämnt ass. vid rr i Luleå Per Löfström till ass. vid rr i i Södertälje fr. o. m. 1 nov. 1960;
    s. d. utnämnt fiskalen i Svea hovr. Claes Levin till ass. vid rr och mag. i Västerås fr. o. m. 1 okt. 1960;
    s. d. utnämnt till assessorer vid rr och mag. i Linköping t. f. ass. där Stig Rosén fr. o. m. 1 okt. 1960 och stadsnot. vid rr och mag. i Gtbg Sven Kjellgren fr. o. m. 1 nov. 1960.

    Interneringsnämnden. K. M:t har 1 sept. 1960, med motsv. entled. för byråchefen i soc.styr. Olof Melin, förordnat byråchefen i fångv.styr. Holger Romander att till utg. av år 1960 jämte byråchefen Bertil Forssell vara suppl. för chefen för fångv.styr. i dennes egenskap av självskriven led. av interneringsnämnden.

    Universiteten. Sthms universitets juridiska fakultet har 6 sept. 1960 enhälligt antagit förslag att kalla dels prof. vid Lunds universitet Hans Thornstedt till professuren i straffrätt vid Sthms universitet efter prof. Ivar Agge, vilken avser att övergå till den professur i allmän rättslära som inrättas vid universitetet fr. o. m. 1 juli 1961, dels docenten vid Uppsala universitet Lars Hjerner till en vakant preceptur i civilrätt vid Sthms universitet.
    För vinnande av juris doktorsgrad disputerade jur. lic. Göran Englund. 24 sept. 1960 vid Lunds universitet på avhandlingen »Om inkomstskattefaktorn vid beskattning av benefika förvärv» och jur. lic. Sten Hillert 30 sept. 1960 vid Uppsala universitet på avhandlingen »Servitut. Förmån och last».

 

Trycklov 12/10 1960.