WOLF MIDDENDORF. Soziologie des Verbrechens. Düsseldorf-Köln 1959. Eugen Diederichs. 379 s. DM 24,00.
    Världens kriminalister är sedan länge vana vid att de breda lagrens föreställningar om brott och brottslingar näras för mycket av kriminalfilmer, detektivromaner och vissa tidningars sensationella reportage. Den ringa förståelse som den moderna kriminalpolitiken möter hos allmänheten torde ha en av sina olika rötter just i denna omständighet. Inte så få lägger tyvärr de uppseendeväckande mord- och övriga sensationsfallen till grund för ett omdöme om hela kriminaliteten.
    Utan tvivel behöver vi allmänbegripliga framställningar, i vilka brottens biologiska, psykologiska, sociologiska och individuella problematik analyseras på grundval av den moderna kriminologins forsk-

 

686 ANM. AV W. MIDDENDORF: SOZIOLOGIE DES VERBRECHENSningar. Till sådana viktiga skrifter hör den här anmälda boken av WOLF MIDDENDORF, en yngre tysk domare i Freiburg, som redan tidigare förvärvat sig anseende genom kriminalistiska publikationer, däribland sin »Jugend kriminologie» (se SvJT 1958 s. 36). Hans nya bok är ingalunda uttömmande men intressant, kunskapsrik och med flit sammanställd. Förf. förenar vetenskaplig blick med fängslande framställningsförmåga och utnyttjar med omsorg främst amerikanska och tyska källor, däribland HANS V. HENTIGS många djupgående monografier, men även åtskilliga kriminal- och socialstatistiska undersökningar. Bokens undertitel heter »Erscheinungen und Wandlungen des asozialen Verhaltens» och förf. eftersträvar i skriftens tredje del att tydliggöra betydelsen av vår tids strukturförändringar inom samhällets grupper för den ökade och förvärrade brottsligheten. Här ligger bokens egentliga värde. Ibland ligger det nära att beklaga att förf. endast snuddar vid avgörande kriminologiska fenomen eller förenklar differentierade sociologiska problem, men detta har kanske varit oundvikligt för att åstadkomma koncentration och för att göra det möjligt för en läsare utanför kunskaper att få vissa helhetsintryck.
    Boken utgår från Västtysklands förhållanden och straffrätt. Men man skulle önska en motsvarande svensk bok.

Gerhard Simson