ENNECCERUSKIPPWOLFF. Lehrbuch des bürgerlichen Rechts. Bd I: 1 och 2. Allgemeiner Teil. 15 uppl. av H. C. NIPPERDEY. 1959. 1960. Tübingen. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). 1712 s. ( inkl. sakregister m. m.). DM 55,00 inb. 61,00 resp. 48,00 inb. 54,00.

    Förestående stora verk, som är känt för och ofta rådfrågat av även svenska rättsvetenskapsmän, har i sin sista version undergått en rätt väsentlig omarbetning och utökning. Litteratur och rättsskipning — fram till d. 1 juni 1959 — ha, såsom betonas i förordet, redovisats i den allra största omfattning. Arbetet är överhuvud så mättat på innehåll som endast en tysk handbok kan vara. Helhetsintrycket är imponerande.

Hj. K.

Ur nordiska tidskrifter

    Förvaltningsrättslig tidskrift. H. 4. KURT HOLMGREN, Svensk statlig företagsamhet i engelskt perspektiv, s. 161—167. BERTIL WENNERGREN, Kammarrätten och dess process, s. 168—191.
    Juristen. Nr 19. POUL ANDERSEN, Er Grundlovens § 88 en del af Grundloven?, s. 507—511. W. WEINCKE, Professor Vinding Kruse og lovforslaget om ophavsretten, s. 511—514. — Nr 20. BERNHARD GOMARD, Husbondansvar, s.537—571. FR. VINDING KRUSE, Højesteretsdommen om landinspektørernes undersøgelsespligt och Lovforslaget om »ophavsret», s. 571---574. — Nr 21.E. A. ABITZ, Den norske betænkning om en almindelig forvaltningslov, s. 575 —587. JAN KOBBERNAGEL, Den nye Varemærkelov, s. 603—614.
    Juristnytt. Nr 15, 16. WILLIAM A. HYMAN, Sovereignty over space, s. 275—279, 299—301.
    Nordisk försäkringstidskrift. H. 4. THORILD DAHLGREN, Livförsäkringsfrågor hos Rikets Ständer på 1840- och 1850-talen, s. 249-296. MATTI MALI, Skador förorsakade av grov vårdslöshet, s. 317—330.
    Statsvetenskaplig tidskrift. H. 4. SVANTE THORELL, Felix Hamrin och krisuppgörelsen 1933, s. 257—282. LARS LÖNNBACK, Statliga myndigheters upplysningsverksamhet i Sverige, s. 283—314.
    Tidskrift för kriminalvård. Nr 2. GUNNAR MARNELL, Straffverkställigheten, s. 17—21. GÖSTA RINGIUS, Anstaltsordning och anstaltsdisciplin, s. 22—25. SVEN LARSSON, Gruppsamtal i anstaltsbehandlingen, s. 25—28.
    Tidskrift för Sveriges advokatsamfund. H. 3—4. BENGT LÄNNERGREN och GUSTAF PETRÉN, Sekretessen och domstolarna, s. 193—205. YNGVE SCHARTAU, Reklam eller — icke reklam, s. 206—210. OLOF BEHM, Napoleon Bonaparte och Karl XIV Johan om advokatyrket, s. 211—214. WILHELM BRODIN, Utomprocessuell rättshjälp åt mindre bemedlade, s. 217—230.
    Tidsskrift for Rettsvitenskap. H. 4. Fr. VINDING KRUSE, Reformer på panterettens område, s. 273—282. KRISTEN ANDERSEN, Rettstanken og arbeidslivets organisasjoner, s. 283—297. W. E. VON EYBEN, Krise i nordisk lovsamarbejde?, s. 298—322. JENS CHR. HAUGE, Atomenergi, erstatningsansvar og forsikring, s. 323—337. HALVAR LECH och NILS BECKMAN, Från Sveriges högsta domstol 1959, s. 338—357.
    Ugeskrift for Retsvæsen. Nr 40. POUL ANDERSEN, Antallet af Højesteretsdommere i Rigsretten, s. 213—216. JØRN WASSMANN, Mekaniker-ansvaret, s.216—217. J. TROLLE, Udkast til Ændringer af Reglerne om Ægteskabs indgåelse vedrørende Sindssyge m. fl., s. 219—220. — Nr 42. J. HERFELT, Arbejdet frit, s. 221—226. BERNHARD GOMARD, Lovgivning om erstatningsret, s. 226—230. FINN RØNNOV-JESSEN, Forsorgslov og konkursorden, s. 230—234. —Nr 45. JØRGEN HANSEN, Mekanikeres ansvar for skade forvoldt under prøvekørsler o. lign., s. 251—252.

C. H.