Bernunionens permanenta kommitté (se SvJT 1958 s. 588) höll sitt åttonde möte i München d. 12—17 okt. 1959. I mötet deltogo representanter för kommitténs medlemsländer Brasilien, Danmark, Frankrike, Indien, Italien, Nederländerna, Portugal, Schweiz, Storbritannien, Tjeckoslovakien och Förbundsrepubliken Tyskland. Därjämte närvoro observatörer från åtskilliga andra stater, liksom också från ett stort antal internationella intresseorganisationer på upphovsrättens område. För Sverige deltogo i nämnda egenskap ambassadören Sture Petrén och hovrättsrådet Torwald Hesser.
    Bland överläggningsämnena märktes »les droits voisins» (se 5 kap. i det aktuella svenska förslaget till ny upphovsrättslig lagstiftning), filmrättsliga spörsmål, skyddet för tillämpad konst samt skyddet för publikationer, utgivna av internationella organisationer.
    Beträffande kommitténs sammansättning beslöts att Nederländerna skulle efterträdas av Belgien och Tjeckoslovakien av Rumänien. Vidare konstaterades, att Canada upphört att vara medlem av kommittén; efterträdare skulle utses vid nästa möte.
    Liksom förra gången hade förhandlingarna samordnats med ett av Unescos regeringskommitté för upphovsrätt samtidigt avhållet möte.

T. H-r

    Association littéraire et artistique internationale (ALAI) (se SvJT 1956 s. 666) avhöll sin 48:e kongress i Aten den 14—19 september 1959. I förhandlingarna, som leddes av sammanslutningens ordförande, Me Marcel Boutet, Frankrike, deltogo upphovsrättsexperter från Belgien, Danmark, Frankrike, Grekland, Italien, Nederländerna, Norge, Schweiz, Sverige, Förbundsrepubliken Tyskland och USA; vidare närvoro representanter för Bernbyrån och Unesco samt ett stort antal internationella intresseorganisationer på upphovsrättens område. Från Sverige deltogo ambassadören Sture Petrén samt preceptor Svante Bergström och hovrättsrådet Torwald Hesser.
    De viktigaste överläggningsämnena voro (med generalrapportörerna nämn-

 

70 NORDISKT OCH INTERNATIONELLTda inom parentes) skyddet för tillämpad konst (prof. Robert Plaisant), filmrättsliga spörsmål (dr Dietrich Reimer), aktuella problem inom radio och television (preceptor Bergström) samt »les droits voisins» (Me Valerio De Sanctis).
    Ur svensk synpunkt var särskilt diskussionen rörande film- och radiofrågorna av intresse, eftersom dessa torde bli huvudämnet vid den kommande konferensen i Stockholm för revision av Bernkonventionen. Med hänsyn till Sveriges roll i detta sammanhang tilldrogo sig också de svenska inläggen i dessa delar speciell uppmärksamhet.

T. H-r