Tysk-dansk-svenskt juristmöte. Femton lärare och studenter från Lundsuniversitet, med professorerna K. Olivecrona och G. Hafström i spetsen, foro d. 7 juni 1960 till Tyskland för att övervara »das deutsch-dänisch-schwedische Jungjuristentreffen im Haus am Schüberg» i Hoisbüttel bei Ahrensburg, som ägde rum d. 7—11 juni.
    I Lübeck mottogs juristgruppen av Oberlandesgerichtsrat Hennke, Schleswig, som tillsammans med Justizinspektor Drews, Schleswig, hade organiserat mötet, för vilket »die Referendar-Arbeitsgemeinschaft bei dem Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgericht» stod som värd.
    Den första förhandlingsdagen var ämnet »Eheschliessung-Ehescheidung »föremål för behandling, varvid det inledande referatet över tysk rätt hölls av prof. Dr. Lange, Universität Kiel. Från svensk sida höllos föredrag av prof. Hafström, doc. P.-E. Wallén och jur. stud. J. Forssberg. Den andra kongressdagen ägnades åt temat »Elterliche Gewalt und Vertretung der Kinder». Prof. Dr. Jahr, Kiel, inledde, varpå jur. stud. K. Löfskog gav en sammanfattning av den svenska rättens ståndpunkt i ämnet. Den tredje

 

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT 713kongressdagen föreläste Dr. Stritzel och Referendar Hinz över »Eheliches Güterrecht». Doc. Gunvor Wallin behandlade samma ämne ur svensk synpunkt med tonvikten lagd på vår säregna giftorätt. För dansk familjerätt redogjorde prof. A. Nelson och universitetslektor R. Bech.
    Föredragen och de efteråt följande diskussionerna visade, att skillnaden mellan tysk och nordisk uppfattning på familjerättens område var ringa, även om man kunde konstatera, att den tyska lagstiftaren haft många intressanta och svåra problem att brottas med under efterkrigstiden som en följd av t. ex. den tidigare raslagstiftningen.
    Sista kvällen i Hoisbüttel besöktes kongressen av Schleswig-Holsteins justitieminister, Dr. Lewerenz. I sitt tacktal vid den avslutande festmåltiden konstaterade prof. Hafström, att mötet förlagts till historisk mark. På Schleswig-Holsteins landbrygga hade sedan urminnes tider Nordens och kontinentens folk mötts. Vi själva utgjorde ett led i »denna levande brygga» av människor, som genom årtusenden vandrat mellan Norden och vårt grannland i söder. Prof. Hafström avslutade med att inbjuda till nästa möte, som planeras äga rum i Lund i oktober 1961.
    Kongresser av denna typ äro av stort värde i det mellanfolkliga umgänget, därom voro alla deltagarna eniga. Något svenskt deltagande hade väl dock icke kunnat komma till stånd, om ej ett frikostigt bidrag erhållits från Åke Wibergs stiftelse.

W. H.