Akademien för internationell rätt i Haag anordnar under tiden d. 10—28 juli och d. 31 juli—18 aug. 1961 föreläsningar och seminarier över olika ämnen inom folkrätten och den internationella privaträtten. Akademien förfogar över ett antal stipendier. Ansökan om tillstånd att deltaga skall insändas till The Secretariat of the Academy, Peace Palace, Haag, före d. 1 juni 1961. Närmare upplysningar kan erhållas genom utrikesdep. :s rättsavd. eller SvJT:s red.
    I 1960 års föreläsningar deltog 415 studenter och jurister från tillhopa 51 länder, däribland 7 från Sverige.
    Akademiens forskningsinstitut för mer avancerade studier är i verksamhet under tiden d. 22 aug.—30 sept. 1961; sessionen är avsedd att ägnas åt ämnet »The Regime of Navigable Waterways of International Concern». Ansökan om tillstånd att deltaga skall insändas före d. 1 febr. 1961.

S. R.

    Helsingfors universitet. Den efter prof. Brynolf Honkasalos avgång lediga professuren har återbesatts. Till professor i straffrätt utnämndes d. 20 juni 1960 lagstiftningsrådet Reino Ellilä.
    Prof. Ellilä är född 1910. Han avlade högre rättsex. 1935, blev jur. kand. 1936, v. häradshövding 1938 och jur. dr. 1949 samt var docent i straffrätt vid Helsingfors universitet åren 1951—1959. Han inträdde i lagberedningen år 1939 såsom yngre medlem och blev 1946 äldre medlem. Dels såsom ordf. dels såsom medlem har han arbetat i flera betydelsefulla statskommittéer.
    Prof. Elliläs doktorsavhandling angick avräkning av häktningstid. Senare har han utgivit två större arbeten, det ena 1957 om Finlands trafikstraffrätt och det andra 1959 om undersökning av trafikbrott. Dessutom har han publicerat ett stort antal uppsatser. Vidare må nämnas två referat i NKÅ 1944—45 och 1954 samt diskussionsinlägg i olika årg. av samma publikation.
    Prof. Reino Ellilä är bror till professorn i processrätt Tauno Ellilä, varför juridiska fakulteten i Helsingfors nu är i den ovanliga situationen att två bröder samtidigt är ordinarie medlemmar av fakulteten.

B.P-n