Kommittén angående medicinska äktenskapshinder har nu till justitieministern avlämnat sitt betänkande (SOU 1960:21). Kommittén har haft i uppdrag att företaga utredning av frågan vilka sjukdoms- och abnormtillstånd som bör utgöra äktenskapshinder. Från utredningen har dock undantagits äktenskapshindret vid könssjukdom i smittosamt skede.
    Kommittén har i första hand övervägt spörsmålet huruvida de skäl som motiverat införandet i 2 kap. giftermålsbalken av gällande äktenskapshinder alltjämt kan anses bärande. De s. k. arvs- eller rashygieniska synpunkter vilka i icke ringa utsträckning synes ha varit vägledande för 1915 års lagstiftare avvisas av kommittén, som i stället skjuter de sociala frågeställningarna och värderingarna i förgrunden.
    Från angivna utgångspunkter har kommittén funnit äktenskapshinder böra förordas endast vid allvarliga psykiska sjukdomar och abnormiteter. Förslaget innebär sålunda, till en början, slopande av det nuvarande äktenskapshindret vid fallandesot. Vidare förordar kommittén en viss inskränkning av tillämpningsområdet för nuvarande hinder vid sinnessjukdom och sinnesslöhet, den senare termen i förslaget utbytt mot beteckningen »allvarlig psykisk efterblivenhet»; endast de verkligt allvarliga fallen skall anses omfattade av hindret. Samtidigt föreslås emellertid såtillvida en utsträckning av hindrets räckvidd som enligt förslaget där under även skall falla allvarliga former av sådana psykiska abnormtillstånd vilka vanligen sammanfattas under benämningen psykopati. Enligt det föreslagna nya stadgandet i 2 kap. 5 § giftermålsbalken skall sålunda äktenskap icke utan medicinalstyrelsens tillstånd få ingås av den som är »sinnessjuk eller allvarligt psykiskt efterbliven eller behäftad med annan allvarlig rubbning av själsverksamheten».
    Kommittén har även övervägt tanken att införa äktenskapshinder vid fall av svår alkoholism eller annat giftmissbruk av svårare art. Tanken har emellertid avvisats närmast av hänsyn till svårigheterna att på tillfredsställandesätt upprätthålla hindret.
    Enligt praxis äger dispensmyndigheten vid dispens foga villkor att vederbörande låter underkasta sig sterilisering. Kommittén har av principiella

 

NOTISER 717skäl föreslagit att denna befogenhet uttryckligen fastslås i lagen i likhet med vad som redan skett i Danmark. På denna punkt har reservation anmälts av två ledamöter.
    Under utredningen har kommittén samrått med motsvarande kommittéer och sakkunniga i de övriga nordiska länderna. Därvid har överenskommit som framläggande av i stort sett överensstämmande förslag i ämnet.
    Ordf. i kommittén har varit justitierådet S. Romanus och sekr. hovrättsassessorn C. Nordström.

C. N.