Straffrättsligt förverkande. Prof. Hans Thornstedt, som av justitieministern erhållit i uppdrag att göra en förberedande undersökning för reformering av specialstraffrätten (SvJT 1956 s. 144), har d. 16 sept. 1960 avgivit ett delbetänkande med titeln Förverkande på grund av brott (SOU 1960:28). Betänkandets första hälft utgöres av en redogörelse för förverkandeinstitutet sådant det gestaltats i strafflagens och specialstraffrättens förverkandebestämmelser. Jämförelser göras med vissa förverkande närstående påföljder, främst normerade böter. Strafflagsreglerna ha icke minst betydelse som förebilder för och komplement till den specialstraffrättsliga förverkandelagstiftningen. Utredningsmannen framlägger ett utkast till reviderade strafflagsbestämmelser om förverkande med bl. a. också för specialstraffrätten avsedda regler om tredjemansskydd och preskription. Utredningen präglas av en kritisk inställning till förverkande som kriminalpolitiskt instrument. Förverkande är blott motiverat, då antingen en med bestämda föremål förbunden brottsrisk effektivt minskas eller en nödvändig straffhotsförstärkning icke kan åstadkommas genom skärpning av straffskalan. Förverkanderegler böra aldrig vara så stränga, att domstolarna helt sakna möjlighet att underlåta att tillämpa dem. I utredningen ha deltagit jur. kand. Hans Danelius och hovrättsfiskalen Örjan Wetterberg. En av Danelius utarbetad rättsfallsöversikt rörande förverkandepåföljder och juridiska personer har tryckts som bilaga till betänkandet, vilket avslutas med författnings- och rättsfallsregister.

Ö. W.

    Lagberedningens fortsatta arbete. Genom beslut d. 30 sept. 1960 har K. M:t uppdragit åt lagberedningen att upptaga frågan om reformering av utsökningslagen och därmed sammanhängande lagstiftning. I direktiven för arbetet anföres, att detta enligt traditionen från 1734 års lag bör inriktas på att sammanföra de väsentliga delarna av lagstiftningen i en balk. Vad angår konkurslagstiftningen bör vid utredningen närmare prövas huruvida denna bör ingå i balken; om anledning därtill visar sig föreligga, är beredningen oförhindrad att upptaga frågor om reformer även på detta rättsområde.
    Bland de spörsmål inom utsökningsrätten som särskilt bör uppmärksammas anges i direktiven utformningen av införselinstitutet och möjligheterna att utvidga tillämpningen av detta, bl. a. när det gäller skadestånd på grund av brott. Vidare nämns frågorna om den omfattning i vilken egendom bör undantagas från utmätning, om åtgärder i syfte att hindra att utmätt egendom säljs till underpris, om skyddet för tredje man, om förutsättningarna för att bruka våld vid utsökningsförrättning samt om verkställighetsförfarandet vid vräkning.
    (Ang. lagberedningens sammansättning se ovan s. 640.)

S. R.

    Stockholms universitet invigt. Vid invigningen d. 3 sept. 1960 av Kungl.Universitetet i Stockholm promoverades i Blå hallen i Stockholms stadshus

 

718 NOTISERtill juris hedersdoktorer professorn vid universitetet i Oxford H. L. A. Hart, danska folketingets ombudsman professorn Stephan Hurwitz, professorn vid universitetet i Frankfurt am Main Wolfram Müller-Freienfels och ordföranden i Förenta staternas högsta domstol Earl Warren. Den sistnämnde var dock förhindrad att närvara personligen. Promotor var Juridiska fakultetens dekanus prof. Ole Westerberg.
    Universitetets invigning förrättades av Konungen, sedan ett inledningsanförande hållits av dess rektor, prof. Håkan Nial. Högtidsföreläsningen hölls av prof. Gösta Ekman över ämnet »Naturvetenskap och humaniora». Till sist framfördes hälsningar till det nya universitetet från närvarande rektorer vid flertalet nordiska universitet och högskolor samt lämnades meddelande om en rad donationer som gjorts av stiftelser och enskilda i anledning av universitetets tillkomst.
    Dagen före invigningen höllos gästföreläsningar vid Juridiska fakulteten av prof. Hurwitz över ämnet »Den nordiske ombudsmandsinstitution» och av prof. Müller-Freienfels över ämnet »Ehe und Recht».
    Bland festligheter i samband med universitetsinvigningen må, förutom banketten i Gyllene salen omedelbart efter promotionen, nämnas en mottagning å det s. k. Spökslottet d. 2 sept. för samtliga universitetets hederspromovendi (20 st.) med damer samt en operaföreställning d. 4 sept. å Drottningholms slottsteater för hedersdoktorerna med damer och ett stort antal andra inbjudna gäster.

I. A.