DÖDSFALL 719    Lars Per Teodor Rabenius avled d. 3 nov. 1960. Han var född i Uppsala d. 6 maj 1879 samt avlade där mogenhetsex. 1896 och jur. utr. kand.ex. 1902. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i Svea hovrätt blev han byråchef för lagärenden vid socialstyrelsen 1913 samt expeditionschef och statssekreterare i finansdepartementet 1917. Från 1920 drev han advokatrörelse i Sthm. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1922. Han var en av stiftarna av föreningen för utgivande av Svensk Juristtidning (se SvJT 1956 s.344).

    Torsten Alexander Hellberg avled d. 7 nov. 1960. Han var född i Sthm d. 17 mars 1897 samt avlade där studentex. 1915 och jur. kand.ex. 1924. Efter tingstjänstgöring drev han egen advokatbyrå i Sthm från 1935 och i Tranås från 1944. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1944.

    Jean Gustaf Louis Olsson avled d. 10 nov. 1960. Han var född i Mörbylånga d. 24 april 1900 samt avlade studentex. i Sthm 1918 och jur. kand.ex. där 1922. Efter tingstjänstgöring började han tjänstgöra i Göta hovrätt, där han blev assessor 1933 och hovrättsråd 1937. Han blev hovrättsråd i hovrätten för Västra Sverige 1948 samt utnämndes till häradshövding i Sunnervikens domsaga 1955.

    Justitiedepartementet. K. M:t har 21 okt. resp. 11 nov. 1960 förordnat ass. i Svea hovr. Carl-Johan Cosmo och e. ass. vid Sthms rr Jan Gehlin att t. v. biträda såsom sakkunniga i justitiedep.
    Dep.chefen har
    1 okt. 1960 förordnat ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Erik Holmberg till sekr. i utredn. för översyn av lagstiftningen om allmänna handlingars offentlighet och därmed sammanhängande frågor;
    10 okt. 1960 förordnat ass. i Svea hovr. Ulf Nordenson till sekr. i utredn. ang. principalansvaret m. m.;
    s. d. förordnat jur. lic. Stig Strömholm att t. v. vara sekr. i utredn. rör. reglerna om godtrosförvärv av lös egendom,
    18 okt. 1960, med motsv. entled. av exp.chefen i handelsdep. Rune Hermansson, förordnat byråchefen för lagärenden i nämnda dep. Göran Borggård att såsom expert biträda utredn. för översyn av lagstiftningen om allmänna handlingars offentlighet och därmed sammanhängande frågor;
    21 okt. 1960 förordnat landshövd. i Jämtlands län Anders Tottie att åvägabringa och leda förhandlingar om en avveckling av rekognitionsavgifterna till Danviks hospital ävensom förordnat t. f. förste byråsekr. S. G. Rabenius till sekr. åt förhandlingsledaren;
    28 okt. 1960 förordnat byråchefen för lagärenden i justitiedep. Bengt Hult att såsom svensk representant ingå i en komm. för dryftande av nordiskt samarbete på straffrättens område;
    9 nov. 1960 förordnat rev.sekr. Arne Loheman till sekr. åt utredn.mannen för översyn av aktiebolagslagstiftningen m. m.;
    11 nov. 1960 förordnat avd.chefen, hovr.rådet G. von Sydow, ordf., dir. T. C. Andersson och hovr.rådet K. J. E. Sidenbladh att utreda frågan om lagstiftning i anledning av svensk anslutning till konv. om fraktavtalet vid internationell godsbefordran å väg och därmed sammanhängande frågor.

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har 7 resp. 14 okt. 1960 förordnat ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Gösta Klementsson och ass. i Svea hovr. Folke Andrén att t. v. tjänstgöra såsom rev.sekr.

    Hovrätterna. K. M :t har
    28 okt. 1960 till hovr.råd utnämnt, i Svea hovr. häradshövd. i Jämtlands östra domsaga Hans Nordström, tingsdom. i Södra Roslags domsaga

 

720 PERSONALNOTISERJohan Gyllensvärd och rev.sekr. Sigvard Mejegård, Nordström fr. o. m. 1 dec. 1960 och de övriga fr. o. m. 1 nov. 1960, i  G ö t a  h o v r. ass. där Tore Landahl fr. o. m. 1 nov. 1960 samt i  h o v r.   f ö r   Ö v r e   N o r r l a n d tingsdom. i Luleå domsaga Bo Lid fr. o. m. 1 jan. 1961;
    11 nov. 1960 utnämnt rådm. i Sthm Bengt Lännergren till lagman i Svea hovr. fr. o. m. 1 jan. 1961;
    s. d. beviljat byrådir. i Göta hovr. Ingvar Runquist avsked med utg. av nov. 1960.