Häradsrätterna. K. M:t har
    21 okt. 1960 utnämnt häradshövd. i Härjedalens domsaga Ivar Mankell till häradshövd. i Borås domsaga fr. o. m. 1 jan. 1961;
    28 okt. 1960 till tingsdom. fr. o. m. 1 nov. 1960 utnämnt i Sollentuna och Färentuna domsaga bitr. vattenrättsdom. i Söderbygdens vattendomstol Lars Schoultz och i Solna domsaga ass. i Svea hovr. GunnarIindh.

    Vattendomstolarna. K. M:t har
    14 okt. 1960 utnämnt lantbruksing. Ernst Öfverholm och e. o. vattenrättsing. David östensson till vattenrättsingenjörer vid rikets vattendomstolar, öfverholm fr. o. m. 1 jan. 1961 och båda med tjänstg. förlagd företrädesvis till Övre Norrbygdens vattendomstol;
    s. d. förordnat e. o. byrådir. i vattenfallsstyr. Otto von Unge till e. o. vattenrättsing. vid rikets vattendomstolar fr. o. m. 1 nov. 1960 med tjänstg. förlagd företrädesvis till Övre Norrbygdens vattendomstol dock med skyldiglhet att slutföra honom anförtrodda arbetsuppgifter såsom t. f. vattenrättsing. vid Österbygdens vattendomstol.

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    21 okt. 1960 utnämnt t. f. ass. vid Gtbgs rr Johan von Sydow till ass. vidsamma rr;
    4 nov. 1960 utnämnt e. ass. vid Malmö rr Sigvard Benndorf till ass. vidsamma rr.

    Polis- och åklagarväsendet. Riksåkl.ämb. har 8 nov. 1960 utnämnt e. o.landsfogdeassistenten Sixrten Odeling till bitr. stadsfiskal i Eskilstuna fr. o.m. 1 dec. 1960.

    Fångvårdsstyrelsen. K. M:t har 30 sept. 1960 till byrådir. i Ao 26 resp. Ao 24 hos fångv.styr. utnämnt 1 :e kanslisekr. i justitiedep. Olov Johnsson och 1 :e byråsekr. hos styr. Einar Ruda samt till byrådir. i Ae 24 hos styp. förordnat 1:e byråinspektören hos soc.styr. Daniel Wiklund.

    Fångvårdsanstalterna. K. M:t har 4 nov. 1960 konstituerat förste läkaren på psykiatriska avd. vid fångv.anstalten å Härlanda Lars Birger Henrikson till överläkare vid samma avd.

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha antagits 30 sept. 1960 Gul nar Werner, Hässleholm, Hans Falkman, Ljungby, och Gunnar Carler, Sthm, 11 nov. 1960 Folke Stuxberg, Falköping, Bengt Gullesjö, Skellefteå, Elisabeth Abrahamson och Rolf Lundquist, Sthm, och Lennart Carenius, Uppsala, samt12 nov. 1960 Stig Hedberg, Göteborg.

    Universiteten. Till docent i folkrätt vid Sthms universitet har 19 febr. 1960 förordnats jur. lic. Hans Blix och till docent i civilrätt vid Uppsala universitet har 14 okt. 1960 förordnats jnr. lic. Sten Hillert.
    För vinnande av juris doktorsgrad disputerade jur. lic. Ulf Cervin 11 nov. 1960 vid Lunds universitet på avhandlingen »Om passivitet inom civilrätten» och jur. lic. Knut Sveri 12 nov. 1960 vid Sthms universitet på avhandlingen »Kriminalitet og alder».

 

    Trycklov 1/12 1960