Kriminalvetenskapligt institut i Stockholm. Genom beslut av Stockholms högskolas styrelse d. 16 juni 1959 har det till högskolan anknutna, på privatinitiativ tillskapade »Kriminologiska institutet» ombildats till »Kriminalvetenskapliga institutet vid Stockholms högskola». Syftet med ombildningen har varit att skapa en fastare anknytning av den kriminologiska forskningeni landets huvudstad till dess akademiska lärosäte och till de lärostolar därstädes som representera forskning och undervisning inom olika grenar av kriminalvetenskapen.
    Enligt institutets av Styrelsen samtidigt fastställda statuter skall verksamheten bedrivas på tre avdelningar, nämligen Avdelningen för klinisk och medicinsk kriminologi, Avdelningen för kriminalsociologi samt Avdelningen för allmän kriminalvetenskap och kriminalpolitik. Till föreståndare för resp. avdelningar ha förordnats professorerna Kinberg, Boalt och Agge. Den av prof. Kinberg ledda avdelningen motsvarar det hittillsvarande kriminologiska institutet; meningen är att ej nu genomföra några organisatoriska förändringar beträffande denna avdelning.
    Avdelningen för allmän kriminalvetenskap och kriminalpolitik är tänkt som en samhällsvetenskaplig forskningsinstitution med nära anknytning till lärostolen i straffrätt och till den juridiska fakulteten i övrigt. Med hänsyn till de alltmer betydelsefulla brottslighetsproblemen och den pågående reformen av det straffrättsliga påföljdssystemet samt — sist men ej minst betydelsefullt — introducerandet i den nya studieordningen för juris kandidatexamen av straffrättens s. k. hjälpvetenskaper är det i högsta grad angeläget att denna avdelning av Kriminalvetenskapliga institutet snarast kan träda i funktion och gripa sig an med den mångfald av arbetsuppgifter som vänta.
    En oundgänglig förutsättning härför är att en vetenskapligt skolad kraft kan knytas till högskolan och ägna full arbetstid åt den verksamhet som planeras vid institutets nu ifrågavarande avdelning. Personfrågan har lösts genom att den norske kriminologen, lic. jur. Knut Sveri (bekant även för denna tidskrifts läsare genom sin artikel i SvJT 1958 s. 151 ff) fr. o. m. höstterminen förordnats att t. v. upprätthålla en vakant docentbefattning vid Stats- och rättsvetenskapliga fakulteten.
    Bland de första arbetsuppgifterna för institutet märkas upprättandet av ett kriminalvetenskapligt arbetskartotek samt utarbetandet av en svensk kri-

 

74 NOTISERminologisk bibliografi. Anslag till dessa ändamål ha nyligen beviljats av Statens råd för samhällsforskning. Vidare bar bidrag erhållits ur Justitierådet Edvard Cassels stiftelse till vissa med verksamhetens igångsättande förenade engångskostnader m. m.

I. A.