Aktsystem i inskrivningsärenden. K. M:t har under år 1959 förordnat om införande av kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden i s t a d e n V i s b y fr.  o.  m. 1 juli 1959, i s t a d e n V ä x j ö fr.  o.  m. 1 november 1959 och i s t a d e n L i d k ö p i n g fr.  o.  m. 1 januari 1960 samt i N o r r a  t i n g s l a g e t  a v  F a l u d o m s a g a  fr.  o.  m. 1 november 1959.
    Aktsystem i inskrivningsärenden tillämpas nu i samtliga rikets domsagor utom Nås och Malungs domsaga. I de städer, som ha egen jurisdiktion, tilllämpas protokollsystem allenast i 4 (Enköping, Kalmar, Oskarshamn ochYstad).

ThW

    Sveriges domareförbunds styrelse utgöres för närvarande av presidenten Herman Zetterberg, ordf., borgmästaren Gösta Strandell, v. ordf., med häradshövdingen Gunnar Carlesjö som suppl., justitierådet Sven Edling samt lagmannen Gunnar Aquilon, sekr. och kassaförv., med rådmannen Bengt Lännergren som suppl., ävensom av ledamöter utsedda av de till förbundet anslutna domarföreningarna. Dessa ha senast utsett följande styrelseledamöter: föreningen Sveriges hovrättsdomare presidenterna Knut Elliot och Joël Laurin med presidenten Mauritz Wijnbladh och lagmannen Einar Holm som suppl., föreningen Sveriges häradshövdingar tingsdomaren Bengt Sandström och häradshövdingen Erik Alexanderson med häradshövdingarna Gunnar Bogren och Per-Otto Hainer som suppl., föreningen Sveriges stadsdomare borgmästarna Nils Rappe och Sven Lutteman med rådmannen Birger Brandt och borgmästaren Axel Lindskog som suppl. samt revisionssekreterareföreningen revisionssekreteraren Ingvar Bladh med revisionssekreterarna Eric Stangenberg och Johan Björling som suppl.

 

78 NOTISER    Förbundet har representerats av presidenten Zetterberg vid Den norske Dommerforenings årsmöte i Oslo d. 30 och 31 aug. 1959.
    Vid årsskiftet var förbundets medlemsantal omkring 660.