Föreningen Sveriges hovrättsdomare höll d. 23 maj 1959 årsmöte i Göteborg. Vid förhandlingarna, som anordnats gemensamt med Göteborgs Juristklubb, diskuterades ämnet »Bilen, människan och lagen». Inledare voro lagmannen Einar Holm, adv. Gösta Sjögren och landsfogdeassistenten Gösta Blomberg.
    Till ledamöter av föreningens styrelse valdes: från Svea hovrätt presidenten Herman Zetterberg, lagmannen Fredrik Killander, lagmannen Gunnar Aquilon, hovrättsrådet Sven Aminoff samt assessorn Anders Litzén, från Göta hovrätt presidenten Joël Laurin, lagmannen Bo Beskow samt hovrättsrådet Per Karlberg, från hovrätten över Skåne och Blekinge presidenten Björn Kjellin, lagmannen Gunnar Nilsson och assessorn Lennart Fredlund, från hovrätten för Västra Sverige lagmannen Einar Holm, hovrättsrådet Åke Bonge och hovrättsrådet Gudmund Ernulf, från hovrätten för Nedre Norrland presidenten Knut Elliot och hovrättsrådet Voldmar Körlof samt från hovrätten för Övre Norrland presidenten Mauritz Wijnbladh och lagmannen Arne Fallenius.
    Söndagen d. 24 maj företogs en sjötur till Långedrag, där Göteborgs stad bjöd på lunch.
    Antalet medlemmar var vid årets slut omkring 210.


    Föreningen Sveriges häradshövdingar höll d. 3 okt. 1959 sitt årsmöte i Stockholm under ordförandeskap av häradshövdingen Gunnar Carlesjö och med deltagande av cirka 100-talet ledamöter och gäster, bland vilka senare märktes justitieminister Lindell samt tvenne representanter för häradshövdingarnas i Finland förening. Vid mötet inledde hovrättspresidenten Knut Elliot, stadsfiskalen Lennart Asplund och adv. Wilhelm Brodin en livlig diskussion över ämnet »Protokollering av utsagor?». Vidare höll lagbyråchefen Bengt Hjern föredrag över ämnet »Den nya biträdesorganisationen i häradsrätterna» och besvarade tillsammans med byråchefen Harriet Stangenberg de frågor i ämnet som ställdes under den livliga diskussionen. Av förvaltningsberättelsen framgick att styrelsen som vanligt avgivit ett mycket stort antal remisssvar i lagstiftnings- och andra frågor.
    Föreningens ordförande liksom häradshövdingarna Henrik Lindvall och Sture Svensson hade undanbett sig återval.
    Den vid årsmötet för den kommande treårsperioden valda styrelsen har följande sammansättning: häradshövdingarna Nils Joachimsson, örnsköldsvik, ordf., och Erik Alexanderson, Sthm, v. ordf., tingsdomaren Bengt Sandström, Sthm, sekr., häradshövdingarna Gunnar Bogren, Trollhättan, Per-Otto Hainer, Gamleby, kassör, Olof Östberg, Boden, Torsten Myrland, Sölvesborg, och Sture Hasslow, Vimmerby. Suppl. äro häradshövdingen Nils Falk, Falun, tingsdomaren Nils Källoff, Göteborg, häradshövdingen Erik Göransson, Sundsvall, och häradshövdingen Otto Schell, Motala.
    Den avgående ordföranden Gunnar Carlesjö utsågs till föreningens hedersledamot. Antalet medlemmar i föreningen utgjorde vid tiden för årsmötet 172, varav 5 äro hedersledamöter.

 

    Svensk Juristtidning. Föreningen för utgivande av Svensk Juristtidning har vid föreningssammanträde d. 18 nov. 1959 till styrelse i föreningen, tillika redaktion för tidskriften, för år 1960 omvalt f. d. riksmarskalken Birger Eke-

 

NOTISER 79berg, ordf., f. d. hovrättspresidenten Harry Guldberg, justitierådet Hjalmar Karlgren, prof. Ivar Strahl och f. d. hovrättsrådet Bengt Lassen (red. och ansv.utg.) samt nyvalt advokaten Sven Salmonson efter advokaten Alf Lindahl, vilken undanbett sig återval. Till styrelsesuppleanter ha omvalts prof. em. Ragnar Bergendal, justitierådet Hugo Digman (red. för avd. Rättsfall från hovrätterna), ambassadören Sture Petrén, f. d. justitierådet Emil Sandström och lagbyråchefen Sten Rudholm (red.sekr.). Såsom bitr. red.sekr. tjänstgör hovrättsassessorn Carl Holmberg.