488 LITTERATURNOTISERSecond EARL. OF BIRKENHEAD. The life of F. E. Smith, first Earl of Birkenhead. London 1960. Eyre & Spottiswoode. 572 s. Inb. 63 sh.

    F. E. Smith, förste Earl of Birkenhead, var en färgstark personlighet, som under sin livstid var mycket uppmärksammad och omstridd. Han föddes i relativt blygsamma omständigheter, valde juristbanan, gjorde en lysande karriär som barrister, ägnade sig därjämte åt politik, blev lordkansler strax efter första världskriget under Lloyd Georges premiärministertid, avgick med denne men återinträdde i regeringen såsom minister för Indien i en av Baldwins regeringar. Länge var han en av högerns främsta krafter. Hans skicklighet både som jurist och som politiker betvivlades av ingen. Men hans ohöljda strävan efter personlig framgång lät honom för många framstå såsom ett slags äventyrare i den högre stilen, och den arrogans varmed han uppträdde stötte många. Efter hans bortgång, sedan de omedelbara intrycken av hans intelligens och hans vältalighet bleknat, fråga sig nog somliga, om han gjort en insats motsvarande hans gåvor. Han tycks mot slutet av sitt liv, då han insåg att han icke kunde nå högre poster än han nått, icke ha undgått att känna tomhet och leda.
    Den biografi hans son skrivit ger inblick i många intressanta förhållanden och skildrar många tilldragelser av stort intresse. Faderns minne behandlas pietetsfullt. Att lord Birkenhead hade personliga svagheter döljes icke, men förf. behandlar dem skonsamt, i bjärt kontrast till den häpnadsväckande avslöjarlust och bitterhet som Lloyd Georges äldsta son visat gentemot sin fader i en likaledes år 1960 utgiven biografi över denne.

I. S.

 

A. E. BOWKER. A Lifetime with the Law. London 1961. W. H. Allen. 217 s. 21 sh.

    Hemligheten med framgång som advokat i England är att ha en bra clerk och en god matsmältning, yppade en gång lord Simon, vilken själv haft mera av framgång än de flesta och följaktligen borde veta hur det förhöll sig (se SvJT 1953 s. 651). Clerkens utomordentliga betydelse som förbindelseman mellan barrister och solicitor och som den som i första hand har att bestämma arvodet för rättegångsuppdragen vitsordas också allmänt i engelska juristbiografier. I denna bok kommer en clerk själv till tals; av förläggaren presenteras han t. o. m. som »Doyen of Temple Clerks». Från sin verksamhet hos Marshall Hall, Norman Birkett och många andra toppfigurer har mr Bowker åtskilliga roande episoder och kloka iakttagelser att förmedla; hans stil ger i all sin viktorianska värdighet en extra krydda åt framställningen. Ett särskilt kapitel ägnas åt Nurnbergrättegången, där Bowker krönte sin bana genom att tjänstgöra som »Marshal».

S. R.

 

International Review of administrative sciences. Utg. av Institute of Administrative sciences, Bruxelles.

    Den internationella tidskriftslitteraturen på den offentliga och internationella rättens områden är numera mycket rik och erbjuder för den intresserade ett utomordentligt material. Ofta är det kanske fråga om ganska allmänna orienteringar och ibland om upprepningar. Men i många fall erbjuda tidskrifterna originella studier, och ej sällan orienteringar om de olika ländernas interna problem, lagstiftning, rättspraxis och doktrin, om vilka man eljest svårligen skulle kunna vinna kunskap. Sedan nu redan fyra år har en tidskrift (uppkommen genom sammanslagning av två tidigare publika- 

 

LITTERATURNOTISER 489tioner) av stort intresse och värde för den offentliga rätten och förvaltningen i övrigt utgivits av International Institute of Administrative Sciences, som endast föga torde ha observerats hos oss. Ett omnämnande av de senaste årgångarna kan därför vara på sin plats. Institutet — verksamt sedan 1910 — torde självt vara bekant även för den svenska allmänheten. Vårt land är ock — bland 32 stater — representerat där sedan 1956.
    Tidskriften rymmer artiklar av dels sedvanlig offentligrättslig typ, dels ock rörande förvaltningsproblem av allmän karaktär, och täcker därför ett mera vidsträckt område än vår FT. Av egentlig rättslig karaktär må nämnas — från de senaste åren — artiklar om tjänstemäns rättsställning (rättsskydd, förmåner, pensionsrätt, tillsättningsprocedur, allmänna status, avseende Frankrike, Turkiet, Sverige, USA, Spanien). I en artikel redovisas rättsregler om minoriteter (Finland). I åtskilliga bidrag belyses lokal förvaltningsorganisation (Argentina, Portugal, Ungern). Förvaltningsavtalen (i Frankrike och i Belgien) redovisas; uppmärksamhet ägnas ämnet maktmissbruk (Brasilien, Spanien och en allmän översikt 1960). Särskilt intresse kanske artiklar äga om förvaltningsjurisdiktion (Spanien, Polen, Tjeckoslovakien). Budgeträtten (Frankrike, Vietnam) analyseras. Allmänt förvaltningsrättsliga översikter över olika länder lämnas (USA, Tyskland 1959); allmänt förvaltningspolitiska likaså, även för Skandinavien.
    Stor utrymme har ägnats frågor om förvaltningspersonals utbildning och allmänna ställning, åt akademisk undervisning och uppfostran, åt »the civil service system» i de mest skilda länder.
    Härutöver ha emellertid även översikter över allmänt förvaltningspolitiska reformer och debatt av målsättningar på detta område fått rum. Man får ofta goda orienteringar i de problem, som de nya länderna fått att möta, och de europeiska förebildernas betydelse. Förvaltningens uppgifter på samhällsekonomins, hälsovårdens, byggnationens områden belyses. Även den numera allt viktigare internationella förvaltningen och den härför erforderliga personalens ställning har dryftats.
    Det är sålunda fråga om en mångsidig och i regel gedigen orientering som erbjudes läsaren. Den vidgar perspektiven och är ett värdefullt hjälpmedel.


S. J.