Danmarks Højesteret. Den 3. oktober 1961 fyldte højesteretsdommer Colov 70 år og forlod med månedens udgang Højesteret, hvor han har haft sæde siden 1944.
    Til højesteretsdommer er udnævnt direktøren for statens sindssygehospitaler, dr. jur. Louis le Maire, der er 51 år og kandidat fra 1934. Han ansattes i justitsministeriet og blev fra 1. september 1949 udnævnt til professor i retsvidenskab ved Århus Universitet. Siden 1. januar 1952 har han været direktør for statens sindssygehospitaler. Doktorgraden erhvervede han i 1946 for afhandlingen »Legal Kastration i strafferetlig Belysning». Hv.

    Juridisk Forening i København har i sæsonen 1960—61 haft følgende foredrag: Højesteretsdommer Jørgen Trolle har talt om »Udviklingslinier og problemer i moderne erstatningsret» og justitsministeriets kommitterede i lovgivningsspørgsmål Poul Gaarden om »Forslaget til ny lov om personnavne». Professor von Eyben har holdt foredrag om »Konkurrenceloven i fortid, nutidog fremtid», og Højesterets jubilæum fejredes i foreningen ved et foredragaf professor Stig Iuul om »Træk af Højesterets historie gennem 300 år». Endelig gav landsdommer Hans Topsøe-Jensen en orientering om de nye børnelove under titlen »Fader, altid Fader?». Hv.

    Danmarks Juristforbund afholdt sit årsmøde den 29. maj 1961 på Københavns Universitet. Formanden, amtmand V. Wedell-Wedellsborg, aflagde beretning, hvoraf fremgik, at forbundet nu har 5 092 medlemmer. I beretningenomtaltes endvidere bl. a. de af forbundet førte overenskomstforhandlingerm. v., herunder en over for Århus kommune iværksat blokade, samt arbejdetfor at få gennemført en forhøjelse af honorarerne for forskellig undervisning. Hv.

    Den danske Dommerforening afholdt sit årsmøde den 13. og 14. oktober 1961 i København. Som gæster deltog repræsentanter for nabojurisdiktionerne hinsides Øresund, nemlig hovrättsråd Harald Nordholm, Malmö, rådman HelgeForkman, Malmö, og häradshövding Torsten Myrland, Sölvesborg. På mødettalte kriminaldommer Holten om »Retsbogsreform?» og professor Gomard om»Revision af reglerne om udlæg og udpantning».
    Som formand genvalgtes civildommer Harald Petersen. Dommer Harbouhavde efter mange års arbejde i bestyrelsen ønsket at udtræde af denne ogafløstes af dommer Nøhr Hansen. De øvrige medlemmer af bestyrelsen genvalgtes. Hv.

    Norges Høyesterett hadde 1. jan. 1962 følgende sammensetning: Terje Wold,justitiarius, (utn. 1958, høyesterettsdommer siden 1945), Anton CathinkoStub Holmboe, (1945), Bent Berger, (1945), Reidar Skau, (1945), Jørgen BernerThrap, (1946), Henrik Eiler Støren Bahr, (1946), Karsten Gaarder, (1946),Andreas Olai Schei, (1946), Ernst Fredrik Eckhoff, (1946), Marius Nygaard,(1949), Otto Helgesen, (1950), Trygve Bendiksby, (1951), Axel Heiberg, (1952),

160 NORDISKT OCH INTERNATIONELLTFinn Hiorthøy, (1955), Carl Fridthjof Hassel Rode (1956), Trygve Leivestad,(1958), Atle Roll Matthiesen, (1958), og Andreas Endresen, (1959).
    I h. t. lovbestemmelsene om aldersgrenser ble høyesterettsdommer Holmboeved kgl. res. av desbr. 1961 meddelt avskjed i nåde fra 31. jan. 1962. Som nyhøyesterettsdommer er utnevnt lagmann Per Lykke Anker. Høyesterettsdommer Anker er født 1900, ble student 1918, cand. jur. 1923, var seneresorenskriverfullmektig, advokatfullmektig, sekretær og deretter nestformanni Høyfjellskommisjonen, var en kort tid konstituert som lagdommer, ble 1946 dommer i Oslo byrett, 1948 lagdommer i Eidsivating lagmannsrett, og 1956 lagmann i samme domstol.

J. T. B.