Europakommissionen för de mänskliga rättigheterna. Till ordförande i Europakommissionen för de mänskliga rättigheterna (se SvJT 1959 s. 210) från d. 10 jan. 1962 har utsetts chefen för utrikesdepartementets rättsavdelning ambassadören Sture Petrén. Han efterträder prof. Humphrey Waldock, Oxford.

    Bernunionens och Unescos upphovsrättskommittéer. Bernunionens permanenta kommitté (se SvJT 1960 s. 69) höll sitt tionde möte i Madrid d. 25—30 sept. 1961. På samma plats och tid sammanträdde Unescos mellanstatliga upphovsrättskommitté. De båda kommittéerna hade i stor utsträckning samordnat sina program.
    I båda kommittéerna deltaga Brasilien, Frankrike, Indien, Italien, Schweiz, Spanien, Storbritannien och Förbundsrepubliken Tyskland. Härutöver deltaga, i Bernkommittén Belgien, Danmark, Portugal och Rumänien, och i Unescokommittén Argentina, Japan, Mexico och USA.
    Vid förhandlingarna voro samtliga medlemsländer representerade. Vidare närvoro observatörer från flera andra stater, liksom från mellanstatliga organisationer och internationella intressesammanslutningar. För Sverige deltogo i sådan egenskap ambassadören Sture Petrén och lagbyråchefen Torwald Hesser.
    Det från svensk synpunkt viktigaste diskussionsämnet inom Bernkommittén var ordningen för förberedandet av den revision av Bernkonventionen som skall äga rum i Stockholm år 1965. På förslag av den svenska delegationen beslöts i denna del att preliminära utkast först skulle utarbetas aven arbetsgrupp, bestående av representanter för svenska justitiedepartementet och Bernbyrån, varvid förutsattes att gruppen skulle hålla kontinuerlig kontakt dels med vissa experter som skulle utses i Sverige och dels med Bernbyråns ledning.1 I ett senare skede skulle gruppen samråda med en förändamålet då tillsatt internationell kommitté, bestående av regeringsexperter från vissa länder och av observatörer från internationella intressesammanslutningar. Upprättade förslag skulle därefter sändas på remiss till unionens medlemsländer, varefter det skulle ankomma på svenska regeringen att, i samråd med Bernbyrån, taga slutlig ställning till revisionsprogrammets utformning.
    Bland de gemensamma överläggningsämnena märktes främst filmrättsliga spörsmål, närmast frågan i vilka hänseenden Bern- och Världskonventionernas hithörande regler borde revideras. Det beslöts att en rapport i ämnet, som tidigare utarbetats av en särskild underkommitté, skulle sändas på remiss till regeringarna. Det material som på detta sätt samlas får självfallet betydelse vid uppgörandet av programmet för Stockholmskonferensen. Vidare kan nämnas att man beslöt företaga en utredning rörande fotokopieringen inom bibliotek m. m.; i denna del väckte en redogörelse för den svenska regleringen av ämnet intresse (se SvJT 1961 s. 750).
    De båda kommittéerna sammanträda nästa gång 1963. Deras sammansättning är till dess oförändrad.

T. H-r

 

    Association littéraire et artistique internationale (ALAI) (se SvJT 1960 s. 69)avhöll sin 49:e kongress i Florens d. 11—16 sept. 1961. I förhandlingarna,

1 Jfr nedan s. 173.

11—623004. Svensk Juristtidning 1962

162 NORDISKT OCH INTERNATIONELLTsom leddes av sammanslutningens ordförande, Mme Marcel Boutet, Frankrike, deltogo upphovsrättsexperter från Belgien, Egypten, Frankrike, Grekland, Italien, Nederländerna, Norge, Schweiz, Sverige, Förbundsrepubliken Tyskland och USA; vidare närvoro representanter för Bernunionens byrå och Unesco samt ett stort antal internationella intresseorganisationer på upphovsrättensområde. För Sverige deltogo ambassadören Sture Petrén samt lagbyråchefen Torwald Hesser och prof. Seve Ljungman.
    Programmet upptog följande överläggningsämnen (med generalrapportörerna nämnda inom parentes): rättsskyddet för utövande konstnärer, grammofonfabrikanter och radioföretag (prof. Henri Desbois), skyddstidens förlängning (dr A. Ciampi), filmfrågor (Mme L. Willemetz), skyddet för mönster och modeller (prof. A. Troller), uthyrning och utlåning av böcker och grammofonskivor (prof. T. Lund, som dock tyvärr var förhindrad närvara), den tyska upphovsrättsreformen (dr H. Kleine) samt den nya nordiska lagstiftningen om upphovsrätt (prof. Ljungman).
    Överläggningarna gåvo en god bild av aktuella reformkrav inom upphovsrätten och voro från svensk synpunkt av särskilt intresse med hänsyn till att nästa revision av Bernkonventionen skall äga rum i Stockholm.

T. H-r