De kungl. kommittéerna. Enligt 1962 års riksdagsberättelse ha följande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet avslutat sin verksamhet under 1961, nämligen utredningen av frågan om formerna för den information som rätten i vissa fall skall lämna juryn i tryckfrihetsmål (ordf. f d. justitierådet N. Gärde; stenc. PM avlämnad d. 1 dec. 1961), 1951 års rättegångskommitté (ordf. hovrättspresidenten J. Laurin; fyra olika stencilerade PM varav två avlämnade d. 6 mars och de övriga d. 6 juni och 14 sept. 1961), stadsdomstolsutredningen (ordf. landshövdingen Th. Bergquist; SOU 1961:6; jfr SvJT 1961 s. 308), hyreslagskommittén (ordf. justitierådetN. Beckman; SOU 1961:47; jfr SvJT 1961 s. 753) och utredningen om frågan rörande rätt till gravplats och därmed sammanhängande frågor (justitierådet H. Digman; SOU 1961:5; jfr SvJT 1961 s. 236).
    Beträffande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet som fortsätta sin verksamhet vid 1962 års ingång inhämtas bl. a. följande:
    Djurskyddsutredningen (hovrättspresidenten M. Wijnbladh) har d. 15 aug. 1961 avgivit betänkande med förslag till vissa ändringar i och tillägg till gällande bestämmelser om straff för djurplågeri m. m. (SOU 1961:45).
    Författningsutredningen (ordf. f. d. landshövdingen R. Sandler) har under 1961 överlämnat ett betänkande, »Organisationer — beslutsteknik — valsystem» (SOU 1961:21). Under året har vidare förslag till författningstexter färdigställts.
    Utredningen angående pensionsstiftelsernas civilrättsliga ställning (ordf.prof. F. Schmidt) har d. 6 april 1961 avlämnat ett delbetänkande, »Pensionsstiftelser I» (SOU 1961:14; jfr SvJT 1961 s. 534), innehållande civilrättsliga och skatterättsliga lagförslag beträffande pensionsstiftelser. Utredningen har vidare utarbetat tabeller för beräkning av pensionsreserv (SOU 1961:61).
    1955 års valutredning (ordf. under 1961 numera avlidne kanslidirektören S. Waller) har d. 25 april 1961 avgivit ett betänkande (SOU 1961:20), som behandlar samtliga för utredningen återstående spörsmål med undantag för frågan om utlandssvenskarnas deltagande i allmänna val.
    Utredningen rörande specialstraffrätten (prof. H. Thornstedt) har d. 25 okt. 1961 avgivit en stenc. PM rörande behörighet för tingsnotarie att såsom ordförande handlägga brottmål.
    1956 års eftervårdsutredning (ordf. generaldirektören G. Vahlberg) har

NOTISER 169avgivit delbetänkanden, d. 6 april 1961 ang. kriminalvård i frihet (SOU1961:16), d. 5 juli 1961 ang. medicinska behandlingsåtgärder vid kriminalvård i frihet m. m. (stenc.) och d. 20 okt. 1961 ang. rekryteringen av och ersättningen till enskilda personer såsom övervakare (stenc.).
    Utredningen för översyn av brottsregistreringen (hovrättspresidenten M.Heuman) har under 1961 avgivit betänkandet »Den allmänna brottsregistreringen» (SOU 1961:11).
    Sjölagskommittén (ordf. justitierådet E. Hagbergh) har under 1961 avgivit betänkande i frågan om redareansvarets begränsning (SOU 1961:33).
    Utredningen angående fångvårdsanstalternas behov av tillsynspersonal (byråchefen H. Wihlborg) har d. 10 juni 1961 framlagt ett stenc. förslag ang. anstalternas behov av viss personal.
    Följande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet beräknas slutföra sina uppdrag under 1962, nämligen besvärssakkunniga (ordf. landssekreteraren O. Åkesson), djurskyddsutredningen, 1954 års fastighetsbildningskommitté (ordf. landshövdingen B. Fallenius), såvitt avser kommitténs huvuduppdrag att framlägga förslag till ny lagstiftning om fastighetsbildning, utredningen om administrativa frihetsberövanden (ordf. häradshövdingen E. Alexanderson), valutredningen, eftervårdsutredningen, utredningen för översyn av brottsregistreringen, utredningen ang. bekantgörande av folkrättens regler för krig (prof. S. Jägerskiöld), utredningen om översyn av bestämmelserna i § 28 regeringsformen om svenskt medborgarskap såsom villkor för erhållande av statstjänst (landshövdingen O. Rylander), atomskadeutredningen (ordf. justitierådet E. Conradi), utredningen om översyn avlagen om rätten till arbetstagares uppfinningar (justitierådet S. Edling), utredningen ang. fångvårdsanstalternas behov av tillsynspersonal, utredningenang. vissa skadeståndsrättsliga frågor (ordf. f. d. justitierådet G. Walin), utredningen för översyn av nedre justitierevisionens arbetsorganisation (hovrättspresidenten M. Wijnbladh), utredningen ang. upplysning till militära myndigheter om ådömda straff m. m. (hovrättsrådet G. Thyresson), sakkunnig för genomgång och bearbetning av domar i expropriationsmål (civilingenjören J. O. Westin), såvitt avser huvuddelen av utredningsarbetet, utredningen om en avveckling av rekognitionsavgifterna till Danviks hospital (landshövdingen A. Tottie) och utredningen av frågan om radions juridiskaansvarighet (revisionssekreteraren J. Björling).
    Fortsatt utredningsarbete under hela 1962 förutses av firmautredningen (ordf. prof. G. Eberstein), utredningen om illojal konkurrens (ordf. sedand. 12 nov. 1961 justitierådet E. Hedfeldt), 1954 års fastighetsbildningskommitté, såvitt avser vissa återstående arbetsuppgifter, utredningen ang. pensionsstiftelsernas civilrättsliga ställning, utredningen rörande specialstraffrätten, fångvårdens byggnadskommitté (ordf. landshövdingen Th. Bergquist), 1956 års klientelundersökning rörande ungdomsbrottslingar (ordf. justitierådet P. Bergsten), utredningen ang. försöksverksamhet mot ungdomsbrottsligheten (ordf. hovrättspresidenten B. Kjellin), familjerättskommittén (ordf.f. d. justitierådet G. Walin), sjölagskommittén, mönsterskyddsutredningen (ordf. prof. S. Ljungman), 1959 års förlagsinteckningskommitté (ordf. justitierådet T. Nordström), utredningen om samnordisk översyn av aktiebolagslagstiftningen (prof. H. Nial), utredningen rörande reglerna om godtrosförvärv av lös egendom (prof. H. Hessler), utredningen om hovrätternas domförhet (ordf. hovrättspresidenten K. Elliot), offentlighetskommittén (ordf.

170 NOTISERhovrättspresidenten B. Kjellin), utredningen ang. fraktavtalet vid internationell godsbefordran å väg (ordf. hovrättsrådet G. von Sydow), utredningen av frågan om verkställighet av utländsk dom i tvistemål (prof. L. Welamson), expropriationsutredningen (ordf. hovrättsrådet V. Körlof), 1961 års utredning om översyn av medborgarskapslagstiftningen (landshövdingen M.Wahlbäck), utredningen för översyn av domkretsindelningen för underrätterna (ordf. hovrättspresidenten K. Elliot), trafikmålskommittén (ordf. borgmästaren Y. Kristensson), sakkunniga i finsk-svenska gränsälvskommittén (ordf. vattenrättsdomaren G. Schirén) och jordabalksutredningen (hovrättsrådet P. Westerlind).

    I fråga om kommittéer och sakkunniga inom andra departement inhämtas bl. a. följande ur riksdagsberättelsen:
    Utrikesdepartementet. Utredningen rörande den administrativa organisationen vid utrikesdepartementet m. m. (generaltulldirektören V.Fahlander och kanslirådet E. Magnander) beräknas slutföra sitt arbete under 1962. UD-utredningen (ordf. rektorn B. F. Elmgren) har under 1961 tillsatts med uppgift att verkställa utredning rörande utrikesförvaltningens organisation och personalbehov m. m.
    Försvarsdepartementet. 1956 års flygbullerutredning (ordf. f. d. kanslirådet J. Treschow) har under 1961 slutfört sitt arbete och avgivit betänkande, benämnt »Flygbuller som samhällsproblem» (SOU 1961:25). 1960 års försvarsledningsutredning (ordf. statssekreteraren K. Frithiofson) har under 1961 avlämnat ett delbetänkande avseende totalförsvarets högsta och centrala ledning (SOU 1961:66).
    Socialdepartementet. Utredningsuppdrag ha under 1961 slutförts av bl. a. nykterhetsvårdsutredningen (ordf. landshövdingen P. Nyström; SOU 1961:58), 1958 års socialförsäkringskommitté (ordf. v. talmannen A. Strand; SOU 1961:29) och utredningen om s. k. beroende uppdragstagare (häradshövdingen G. Engström; SOU 1961:57). Socialpolitiska kommittén (ordf.statssekreteraren E. Michanek), socialberedskapskommittén (ordf. generaldirektören Y. Samuelsson) och arbetsmarknadsutredningen (ordf. landshövdingen P. Eckerberg) väntas komma att fortsätta sitt arbete under hela 1962, medan 1960 års semesterkommitté (ordf. byråchefen F. Rune) beräknar att slutföra sitt arbete under detta år. Under 1961 ha tillsatts utredningen om effektivare åtgärder för vård utom skola av ungdomsvårdsskoleelever (ordf. byråchefen Göta Rosén) och kommittén för behandlingsforskning vid ungdomsvårdsskolorna (ordf. generaldirektören E. Bexelius).
    Kommunikationsdepartementet. 1951 års byggnadsutredning (ordf. generaldirektören S. Larsson), vägmarksersättningskommittén (ordf.vattenrättsdomaren G. Schirén) och 1957 års trafiknykterhetskommitté (ordf. landshövdingen O. Rylander) beräknas kunna slutföra sina uppdrag under 1962. Fortsatt arbete under hela detta år förutses av 1960 års vägsakkunniga (ordf. generaldirektören G. Vahlberg), parkeringskommittén (ordf. landshövdingen P. Westling) och el-lagstiftningsutredningen (ordf. hovrättspresidenten K. Elliot). Under 1961 har bl. a. tillsatts en trafiksäkerhetskommitté (ordf. generaldirektören O. Karleby) med uppdrag att verkställa utredning ang. tillfälliga hastighetsbegränsningar för motorfordon m m.
    Finansdepartementet. Utredningen ang. översyn av lösen- och stämpelförordningarna (justitierådet N. Regner) har under 1961 slutfört sitt arbete och avgivit betänkande, benämnt »Stämpel- och expeditionsavgif-

NOTISER 171ter» (SOU 1961:37; jfr SvJT 1961 s. 755). 1953 års skatteflyktskommitté (ordf. f. d. regeringsrådet S. Strömberg), 1955 års stadsutredning (ordf. f. d. generaldirektören K. Björck), utredningen angående redogöraransvaret m. m.(ordf. regeringsrådet E. Eckerberg) och dubbelbeskattningssakkunniga (ordf.regeringsrådet S. Walberg) beräkna slutföra sina arbeten under 1962. Skattelagssakkunniga (ordf. regeringsrådet H. Björne) avser att framlägga visst förslag under 1962 men beräknar att utredningsarbetet i övrigt kommer att fortgå under året. Utredningen rörande vissa ändringar i lagstiftningen om mått och vikt m. m. (lagmannen B. Lännergren) har under 1961 avgivit stenc. betänkande ang. åtgärder mot missbruk av polletter i automater avsedda för mynt (jfr SvJT 1961 s. 754) men beräknar att fortsätta sitt arbete i övrigt under hela 1962. Fortsatt utredningsarbete under detta år förutses också av allmänna skatteberedningen (ordf. kammarrättspresidenten G. Hedborg) och valutakommittén (ordf. regeringsrådet C. Åbjörnsson). Bland nya utredningar kan nämnas 1961 års nykterhetslagkommitté (ordf. regeringsrådet S.Walberg).
    Ecklesiastikdepartementet. 1955 års universitetsutredning (ordf. prof. T. Segerstedt) beräknas avsluta sitt arbete under 1962.
    Jordbruksdepartementet. Utredningen rörande organisationen av de fiskesakkunniga organen i vattenmål m. m. (landssekreteraren Å. Sylwan) har under 1961 slutfört sitt uppdrag och avlämnat stenc. betänkande. Vattenvårdskommittén (ordf. vattenrättsdomaren G. Schirén) fortsätter sitt arbete under 1962. 1958 års jordlagsutredning (ordf. landshövdingen G. Nilsson) har under 1961 avlämnat betänkande med förslag till jordförvärvslagm. m. (SOU 1961:49) och beräknar avsluta sitt återstående arbete under 1962. Även 1960 års naturvårdsutredning (generaldirektören J. B. Lundgren) beräknar slutföra sitt arbete under 1962, medan arrendelagsutredningen (ordf. borgmästaren B. Widegren) kommer att fortsätta sitt arbete under hela detta år.
    Handelsdepartementet. 1960 års prisövervakningskommitté (ordf.fil. dr R. Meidner) har under 1961 slutfört sitt arbete och avlämnat betänkandet »Effektivare prisövervakning» (SOU 1961:3). 1958 års näringsrättssakkunnige (justitierådet O. Petrén) beräknas kunna slutföra utredningsarbetet under 1962.
    Inrikesdepartementet. Polisverksamhetsutredningen (ordf. f. d. justitierådet G. Dahlman) har under 1961 avgivit sitt slutbetänkande, »Polisens brottsbekämpande verksamhet» (SOU 1961:15). 1957 års polisutredning (ordf. jur. dr G. Hedlund) har under det gångna året avgivit betänkandet »Huvudmannaskapet för polisväsendet m. m.» (SOU 1961:34) och avvaktar direktiv i fråga om eventuell fortsatt verksamhet. Sinnessjuklagstiftningskommittén (ordf. justitieombudsmannen A. Bexelius) beräknar att kunna avgiva betänkande under 1962. Kommunalrättskommittén (ordf. landshövdingen Th. Bergquist), som under 1961 avgivit delbetänkande (SOU 1961:54), beräknar att under 1962 kunna avlämna betänkande rörande ytterligareen del av utredningsuppdraget. Under 1961 har tillsatts en utredning om ersättning till polisman för kroppsskada, som åsamkas honom vid tjänsteutövning m. m. (rådmannen I. Jönsson).
    Civildepartementet. Löneförfattningsberedningen (ordf. generaldirektören E. Johnsson), som verkställer översyn av de statliga avlöningsförfattningarna, beräknar kunna slutföra sitt arbete under 1962.

H. D-s