Ur nordiska tidskrifter 1961

    Arkiv for Luftrett. B. 1. H. 4. HENRIK BAHR, The Scandinavian Airlines System (SAS), s. 199—253. CHRISTIAN BORCHSENIUS, »Eier eller bruker» — terminologien i luftfartsloven, s. 254—255. Ur svensk, dansk och norsk rättspraxis, s. 256—308.
    Arkiv for Sjørett. B. 5. H. 3. ERIK SIESBY, What Law governs Carrier's Liability according to a Bill of Lading, s. 417—523. ERLING SELVIG, Unit Limitation of Carrier's Liability, s. 545—548.
    Defensor Legis. Nr 11—12. RUDOLF BECKMAN, Rättegången i sjörättsmål, s.371—385.
    Förvaltningsrättslig tidskrift. H. 4. HENRIK KLACKENBERG, Alkoholmissbruk, »sjukdom» och s. k. otillräknelighet, s. 173—196. SIGURD RIETZ, Förhandstillträde vid expropriation, s. 197—216. — H. 5. HÅKAN STRÖMBERG, Förutsättningarna för förvaltningsbesluts verkställbarhet, s. 245—261. BIRGER WENNBERG,

LITTERATURNOTISER 227Om muntliga förhandlingar i prövningsnämnd, s. 262—276. EJNAR HÖRSTADIUSFörvaltningsrätt i Högsta domstolens praxis 1951—1960, s. 277—286.
    Juristen. Nr 17. FL. TOLSTRUP, Landinspektører, s. 587—596. — Nr 18. Juridisk litteratur i april og juli kvartal 1961, s. 625—634. — Nr 19. CHRISTELDALGÅRD, Om Byplanens Virkninger, s. 635—642. STEN HILLERT, Servitut —förmån och last, s. 642—650. — Nr 20. AXEL H. PEDERSEN, Dommere og advokater i højesteret 1661—1961, s. 666—676.
    Juristnytt. Nr 18. MARION MUSHKAT, Om några problem i Eichmannrättegången, s. 331—334.
    Nordisk Administrativt Tidsskrift. H. 3. SVEN ALLAN JENSEN, Byplanlægningen og den administrative inddelning, s. 165—173. REIDAR DANIELSEN, Rasjonaliseringsarbeid i norsk statsadministrasjon, s. 174—180. TH. GJERULFF ochJ. TROLLE, Danske domme 1960 af administrativ interesse, s. 181—213.
    Nordisk Kriminalteknisk Tidskrift. Nr 7. HARRY SUNDÉN, Behandlingen av lösdrivare, s. 150—157. — Nr 9. KNUT NORSTRÖM, Kan skärpta straff öka trafiksäkerheten, s. 189—194.
    Nordisk Tidsskrift for International Ret og Jus Gentium. Vol. 31. Fasc.1—2. KNUT GETZ WOLD, De internasjonale økonomiske organisasjoner og desmå land, s. 11—32. J. GILLIS WETTER, Diplomatic assistance to private investment, s. 33—58. ADNAN ANZARI, Die rechtliche Natur der arabischen Liga, s.59—97. CARL AUGUST FLEISCHER, Tinocos konsesjoner og deres betydning for læren om anerkjendelse av regjeringer, s. 115—123.
    Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. H. 4. KARL O. CHRISTIANSENKriminalitetstruede generationer, s. 268—274, och Den danske ungdomskriminalitets udvikling i de seneste år, s. 274—275. SVEN RENGBY, Brottslighetsutvecklingen i Sverige under 1950-talet, s. 276—300. O. KATILA och A. LAPPALAINENPatologiskt rus i ljuset av rättspsykiatriska utlåtanden om sinnestillståndet, s. 301—304. PER RYDING, Några synpunkter på debatten om dödsstraffet, s.305—308. KAARE SVALASTOGA, Voldtægtsforbrydelsen i sociologisk belysning, s.309—323. Översikt över pågående kriminologisk forskning i Finland, Norge och Sverige, s. 324—335. C. AUDE-HANSEN, Fængslernes virksomhed og arkitektur, s. 336—341.
    Pris- och kartellfrågor. H. 7. Meddelanden från ombudsmannaämbetet för näringsfrihetsfrågor, s. 533—541. — Nr 9. Meddelanden från näringsfrihetsrådet, s. 699—700.
    Samraadet. Nr 10, 11. BENT CHRISTENSEN, Tillader grundloven ansættelse aftjenestemand uden pensionsret?, s. 115—119, 125—128.
    Statistisk tidskrift. Nr 11. Brott som kommit till polisens kännedom, s.726—727, 736—739.
    Statsvetenskaplig tidskrift. H. 4. ALFRED BEXELIUS, Hur JO-ämbetet arbetar, s. 201—220. ROLF TORSTENDAHL, F. F. Carlson och partifrågan vid riksdagen 1850—51, s. 221—244. BENGT WIESLANDER, Till tolkningen av 35 § RF, s. 245—250. CARL AXEL PETRI, Gemensamt kyrkoråd — en ny form för kommunalsamverkan, s. 250—253. — H. 5. POUL ANDERSEN, Folketingets Ombudsmand og den kommunale Forvaltning, s. 279—288. NILS STJERNQUIST, Lagförklaringgenom samfällda beslut, s. 289—313. NILS O. NILSSON, Europarådets verksamhet på det ekonomiska området, s. 314—320.
    Svensk lantmäteritidskrift. Nr 4. E. V. HARBOE och TH. MEKLENBORG, Landinspektørernes arbejde med servitutspørgsmål, s. 283—287. KNUT J. MOENFast eigendom. Matrikkel og skyld, grenser og visse grannehöve, s. 302—326.

228 LITTERATURNOTISERPETER WESTERLIND, En rundvandring i jordabalksförslaget, s. 335—356. —Nr 5—6. T. HYGSTEDT, Om vägföreningar, föreningsområde och kostnadsfördelning, s. 390—409. OLLE MILLGÅRD, Kallelsereglerna i FBL, s. 419—427. GUNNAR PRAWITZ, Jorddelningsrätt i Nederländerna, s. 428—442.
    Svensk Skattetidning. H. 9—10. HANS LILJESON, STEN WALBERG, Handräckning och rättssäkerhet, s. 432—440.
    Theoria. Vol. XXVII part. 3. KAZIMIERZ OPATEK, The Leon Petrazycki Theory of Law, s. 129—150.
    Tidskrift för kriminalvård. Nr 3. DANIEL WIKLUND, Övervakares och tillsynsmäns medverkan vid behandlingen av alkoholiserat kriminalvårdsklientel, s. 33—37. HARDY GÖRANSSON, Verkställigheten av frihetsstraff, s. 38—45. — Nr 4. TOR BUNNER, Anstalter för unga brottslingar, s. 49—53.
    Tidsskrift for Rettsvitenskap. H. 4. CARSTEN SMITH, Om lovgivning, solidaritet og regress i erstatningsretten, s. 337—432. J. GILLIS WETTER, Om dom och dömande i överinstans, s. 433—451. — H. 5. NILS HERLITZ, Några historiska perspektiv på nutida offentlig rätt, s. 497—515. PETER LØDRUP, Luftrett og romrett, s. 516—547. HELGE L'ORSA, Noen bemerkninger om rettighetsbegrepet,s. 548—552. TH. GJERULFF, P. SPLETH og J. TROLLE, Fra den danske Højesterets praksis januar—juni 1961, s. 553—586. ANDREAS ENDRESEN, Fra den norskeHøyesteretts praksis i 1960, s. 587—617.
    Tidskrift för Sveriges advokatsamfund. H. 5. TORGIL MELLGARD, Advokaterna och vattenmålen, några synpunkter, s. 311—317. KAJ SANDART, Ny upphovslag och fotografilag, s. 318—336. BENGT LJUSBERG, PR för advokater, s. 337—340. ALLAN EKSTRÖM, Praktisk processrätt, s. 341—346. SVEN CELANDER, Skäl till åtal, s. 347—351.
    Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. H. 5. Bo PALMGRENDe högsta domstolarnas arbetsbörda, s. 274—296. MATTI YLÖSTALO, Formkrav och billighet, s. 297—304. BERNDT GODENHIELM, Nya aspekter inom namnrätten, s. 305—316, HENRIK GRÖNQVIST, Om forum för talan om ogulden köpeskilling för fast egendom, s. 317—328. GUNNAR TRÄSKMAN, Kan intecknat enkelt skuldebrev, som inlösts av gäldenären, ånyo utgivas med bibehållenprioritet?, s. 329—340. — H. 6. K. H. MOLIN, Borde SV 2:17 mom. 1 ändras så att den återstående delen av straffet skall anses ha förfallit, om den frigivne icke förverkat den villkorliga friheten?, s. 370—376. RUNAR HÄLLSTEN, Om förskott å arv, s. 377—384. GUNNAR NYBERGH, Bidrag till tolkningen av 12:9 ÄB,s. 385—391. EDWARD ANDERSSON, Goodwillvärden vid beskattningen, s. 392411.
    Ugeskrift for Retsvæsen. Nr 42. KNUD ILLUM, Om den faste Voldgiftsrets Virkeomraade, s. 265—271. J. TROLLE, Udkast til Lov om nukleare Anlæg (Atomanlæg), s. 278—280. — Nr 45. HANS FISCHER-MØLLER, Skal en kapitalpension inddrages under skifte af fællesboet?, s. 305—313. — Nr 46. PETERRØRDAM, Om tilståelsessager og om sagsomkostninger i straffesager, s. 327—332. HENRIK FOG, Om behandling af forældremyndighedssager, s. 335—336. —Nr 52. J. TROLLE, Nyt Udkast til Arvelov, s. 357—368.

C. H.