Finlands högsta domstol. Justitierådet Martti Rautiala utnämndes d. 17 jan. 1962 till häradshövding i Ikalis domsaga (se om honom SvJT 1960 s. 633). Till hans efterträdare i högsta domstolen utnämndes d. 26 jan. 1962 häradshövdingen i Pedersöre domsaga Börje Planting.
    Justitierådet Planting är född 1910. Han avlade högre rättsex. 1934 och jur. kand.ex. 1935 samt blev v. häradshövding 1936. Han tjänstgjorde och avancerade i Vasa hovrätt, där han 1955 blev advokatfiskal. S. å. utnämndes han till häradshövding. Sedan 1961 har han tjänstgjort såsom e. o. justitieråd. Åren 1956—58 samt 1960 var han ordf. i Mellersta Österbottens juristförening.

B. P-n

 

    Trier-kongress für Rechtsvergleichung 1961. 1961 års kongress für Rechtsvergleichung ägde rum d. 25—30 juli i Tysklands gamla romerska kejsarstad Trier vid Mosel med sina i hela Europa enastående minnen från de förstatre seklen e. Kr.
    Kongressen fick sin särprägel därigenom att den var kombinerad med ett möte av Association Internationale de Science Juridique. Detta samfund, varspresident är prof. R. H. Graveson, London, är en vid UNESCO inrättad internationell topporganisation för rättskomparativa arbeten och hör till de relativt få organisationer i vilka i dag jurister från den västliga och den östliga världen tämligen endräktigt samarbetar med varandra. Även till Trier hade åtskilliga framstående rättslärda från Östeuropa rest; Sovjetunionen var representerad av prof. Romaschkin och V. V. Laptev, Moskva.
    Debatterna, som förberetts genom stencilerade rapporter, hade till föremål att definiera och tolka vissa juridiska grundbegrepp såsom äganderätt, kontrakt, delikt, socialiserat företag m. m. i deras likheter och skillnader inomde västliga och östliga samhällena. Meningsutbytena stod på hög nivå och blev givande, låt vara att man å ömse sidor stundom visade sig alltför angelägen att framhäva och understryka just de teoretiska distinktionerna.
    Den egentliga kongressen öppnades med ett föredrag av prof. Otto Riese, Luxemburg, över ämnet »Einheitliche Gerichtsbarkeit für vereinheitlichtes Recht?» Prof. Riese, som sedan flera år är domare vid montanunionens supranationella domstol, ansåg tiden ännu inte vara mogen för internationella domstolar som kassationsinstans för nationella domstolar. Han framhävde visserligen, hur önskvärt det i och för sig vore om rättstillämpningen inom internationellt förenhetligade rättsområden, t. ex. inom lufträtten, blev enhetlig, och med slående och drastiska exempel visade han hur konträrt samma föreskrift ibland kunde tolkas inom skilda konventioners olika medlemsstater. Trots detta ansåg han svårigheterna f. n. nästan oöverstigliga och förordade därför att man skrider framåt i etapper, t. ex. grundar något internationellt arkiv, i vilket ländernas domstolsutslag på vissa rättsområden kunde samlas. Han ansåg det därjämte möjligt att vissa varandra närstående stater upprättar en gemensam domstol som skall avgiva bindande utlåtanden i konkreta mål om enhetliga lagars tolkning.
    De olika sektionernas mycket intressanta och problemrika behandlingsämnen kan här endast uppräknas: »Die Behandlung des ausländischen Rechts im Prozess» (ref.: prof. Mario Guiliano, Milano, och Rudolf B. Schle-

240 NORDISKT OCH INTERNATIONELLTsinger, Ithaka, USA), »Methoden der Verfassungsinterpretation» (ref.: prof. Franco Pirandrei, Turin, Otto Kirchheimer, Silver Spring, USA, och Horst Ehmke, Freiburg), »Die internationalen und supranationalen Aktiengesellschaften» (ref.: prof. Konrad Duden, Heidelberg, och Gabriel Marty, Toulouse) och »Strafrechtlicher Schutz der Persönlichkeitssphäre im technischen Zeitalter» (ref.: prof. Giuliano Vassalli, Rom, Max Grünhut, Oxford, och dr Gerhard Simson).
    Flertalet föreläsningar och en del av diskussioninläggen kommer att publiceras i tryck.
    Prof. Hans Dölle, som varit ordförande i Gesellschaft für Rechtsvergleichung sedan dess återupprättande efter andra världskriget, avsade sig vid kongressen sin befattning. Han har av åldersskäl blivit prof. emeritus vid Hamburg-universitetet men fortsätter att vara chef för det stora Max-Planck Institut für ausländisches und internationales Privatrecht. Hans efterträdare blev prof. Ernst von Caemmerer, Freiburg, en av Västtysklands mest framstående civilister.
    Från svensk sida deltog, förutom dr Simson, även prof. Håkan Nial och Åke Malmström.

G. S.