Fastighetsboksarbetet. I SvJT 1961 s. 150 f. lämnades senast en redogörelse för arbetet med uppläggande av nya fastighetsböcker för landet. I nedanstående tabell har en sammanställning gjorts av domsagornas uppgifter om arbetsresultatet för 1960 samt ställningen vid nämnda års ingång och utgång. 

 

Hovrätteråterstod att överföra antal år 1960 upplagda fastighetervilka domsagor i vilka arbetet 
 1/1 601/1 61 slutförtsej slutförts
svea158 579256 4502 882306
göta5 1894 591598224
skåne o. blekinge---17-
västra sverige---15-
nedre norrland685555229122
övre norrland250250-91
summa64 70361 8463 70910513

1 Därav ca 57 500 inom Kopparbergs län.

2 Därav ca 56 000 inom Kopparbergs län.

 

    Under 1960 har arbetet avslutats i ytterligare en domsaga. Sammanlagda antalet domsagor, där arbetet anmälts färdigt, är därmed 105. Arbetet pågår sålunda ännu i 13 domsagor, däribland 5 av domsagorna i Kopparbergs län. Som framgår av tabellen återstår alltjämt ett mycket stort antal fastigheter oupplagda i nämnda län.
    Enligt tabellen har under hovrätten för Nedre Norrland upplagts 229 fastigheter, medan antalet i äldre böcker kvarstående fastigheter endast mins-

246 NOTISERkat med (685 — 555 =) 130. Detta har sin huvudsakliga förklaring i att, jämlikt K. M:ts medgivande, fastigheterna i Hudiksvalls stad under året börjat uppläggas enligt lösbladssystem. Av nämnda 229 fastigheter hänföra sig sålunda 105 till Hudiksvall. Å andra sidan har uppgift ej lämnats beträffande det antal fastigheter i staden som återstå att överföra till nya böcker.
    Med bortseende från fastigheterna i Kopparbergs län skulle alltså ca 5 850 fastigheter återstå att överföra till nya böcker. Av dessa fastigheter ligga ca 4 600 under Göta hovrätt. Betr. två domsagor under nämnda hovrätt ha vissa åtgärder vidtagits under slutet av 1961 för arbetets påskyndande. Även i en tredje domsaga under samma hovrätt synes man kunna vänta en snabbare takt i fastighetsboksarbetet.

ThW