Transporträttsinstitution vid Stockholms universitet. Genom beslut d. 6 dec. 1960 av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål tillkom Axel Ax:son Johnsons stiftelse för sjörätt och annan transporträtt. Sistnämnda stiftelses verksamhet skall enligt stadgarna bl. a. bedrivas genom understöd åt en vid Stockholms universitets juridiska fakultet bildad Institution för sjörätt och annan transporträtt. Stiftelsen skall även verka för anordnande genom institutionens försorg av föredrag, diskussioner m. m., i vilka jämväl praktiskt verksamma personer böra äga deltaga. Undervisningen i tillämpade studier, ämnesdelen transporträtt, är en annan av institutionens uppgifter. Vidare har anslagits medel till anskaffande av ett specialbibliotek i ämnet transporträtt. Institutionen har fått lokal i fakultetens byggnad Norrtullsgatan 2.
    Prof. Kurt Grönfors vid Handelshögskolan i Göteborg har åtagit sig att vara föreståndare för institutionen; han innehar också förordnande som examinator i tillämpade studier, ämnesdelen transporträtt. Såsom bitr. föreståndare fungerar doc. Hugo Tiberg.
    Igångsättandet av arbetet vid den nya institutionen markerades genom att prof. Grönfors d. 24 nov. 1961 inför ett inbjudet auditorium, omfattande företrädare för donatorerna, domstolar, i olika transportgrenar verksammapraktiker etc. höll en föreläsning över ämnet »Speditionsverksamhetens rättsliga reglering». Inledningsvis framförde rektor, prof. Nial, universitetets varma tack för donatorernas initiativ. Några dagar senare konstituerades Transporträttsseminariet vid Stockholms universitet, vars uppgift är att i överensstämmelse med donationens ändamål skapa ett debattforum för praktiskt verksamma jurister inom transportnäringen. Det första överläggningsämnet var verkan av generella omlastningsklausuler i konossement.
    Höstterminens program omfattade ytterligare en föreläsningsserie av doc. Tiberg över befraktningsrättsliga spörsmål.

K. G.

 

    Justitierådet Edvard Cassels stiftelse. Sedan adv. Knut Cassel, som varit ledamot av stiftelsens styrelse alltifrån dess tillkomst år 1938, avlidit d. 27 dec. 1961, har Sveriges advokatsamfund d. 3 febr. 1962 till hans efterträdare för en tid av fem år utsett adv. Gustaf Carlsson. Övriga styrelseledamöter äro Stockholms universitets rektor prof. Håkan Nial, ordf., samt justitierådet Nils Beckman (jfr SvJT 1959 s. 363). Vid stiftelsens förvaltning biträdes styrelsen av universitetets akademisekreterare Allan Hellstrand, som tillika är sekreterare i styrelsen, samt akademiräntmästare Nils Öström.

N. B.