NOTISER 247    Föreningen Sveriges häradshövdingar höll d. 28 okt. 1961 sitt årsmöte i Stockholm under ordförandeskap av justitierådet Nils Joachimsson och med ett mycket livligt deltagande. Bland gästerna märktes justitieminister Kling och företrädare för olika trafikkommittéer och motororganisationer. Vid mötet förekom diskussion kring ämnet »Domstolarna och trafiksäkerheten» med inledningsanföranden av kanslichefen i Statens trafiksäkerhetsråd Hans Hansson, direktören i Fylgia Knut Norström och verkställande direktören i Motormännens riksförbund Nils Ahlgren. Av förvaltningsberättelsen framgick att styrelsen som vanligt besvarat ett mycket stort antal remisser i lagstiftnings- och andra frågor och att almanack för domsaga utgivits under redaktion av tingsdomaren Bengt Sandström.
    I anledning av ordförandens avgång förrättades val varvid till ny ordförande valdes häradshövdingen Erik Alexanderson, Sthm. Den avgående ordföranden valdes till hedersledamot.
    Föreningens styrelse har följande sammansättning: häradshövdingen Alexanderson, ordf., tingsdomaren Sandström, v. ordf., tingsdomaren Nils Källoff, sekr., häradshövdingarna Gunnar Bogren, Trollhättan, Per-Otto Hainer, Västervik, Olof Östberg, Boden, Torsten Myrland, Sölvesborg, och Sture Hasslow, Vimmerby. Suppl. äro häradshövdingarna Nils Falk, Falun, Otto Schell, Motala, och Arvid Ribbing, Sthm. — Antalet medlemmar i föreningen utgjorde vid tiden för årsmötet 189, varav 4 äro hedersledamöter.

 

    Föreningen Sveriges stadsdomare höll d. 9 sept. 1961 årsmöte i Paulisalen å Länsmuseet i Jönköping under ordförandeskap av borgmästaren Nils Rappe. Till årsmötet hade infunnit sig ett flertal gäster samt ett stort antal föreningsmedlemmar, de flesta med damer. Vid årsmötet kåserade f. d. borgmästaren Oscar Dahlbäck över ämnet »Kulturminnenas Jönköping». De egentliga förhandlingarna inleddes med föredrag av landshövdingen Thorwald Bergquist om underrätterna enligt det av stadsdomstolsutredningen avgivna betänkandet. Efter avbrott för lunch, som Jönköpings stad gav för deltagarna, fortsatte överläggningarna med en synnerligen livlig diskussion, som inleddes av borgmästaren Carl Svennegård. Dagen efter årsmötet förevisades Göta hovrätt av presidenten Joël Laurin. Vidare företogs en rundtur med buss genom olika delar av Jönköping.
    Till hedersledamot i föreningen valdes politiborgmästaren i Helsingfors Weio Henriksson.
    Föreningens styrelse utgöres av borgmästaren Nils Rappe, Jönköping, ordf., rådmannen Helge Forkman, Malmö, v. ordf., borgmästarna Axel Lindskog, Varberg, Åke Jansler, Östersund, och Bengt Åström, Sundsvall, samt rådmännen Allan Källoff, Borås, Anders Bruzelius, Lund, Allan Sandberg, Hälsingborg, sekr., Tryggve Franzén, Uppsala, Erik Ahnlund, Västerås, Thorsten Huldén, Göteborg, och Erik Björkman, Sthm, kassaförv. Styrelsesuppleanter äro assessorerna Georg Danckwardt, Norrköping, Per-Olof Holmäng, Göteborg, och Harald Nordin, Sthm. — Föreningen har 232 medlemmar och tre hedersledamöter.

 

    Föreningen Sveriges landsfogdar har haft årsmöte i Stockholm d. 20—21 okt. 1961. Förutom sedvanliga föreningsangelägenheter förekom överläggningom ett flertal för polis- och åklagarväsendet aktuella ämnen.
    Föreningens styrelse består av ordinarie ledamöterna landsfogdarna Henrik Enhörning, Örebro, ordf., Curt d'Orchimont, Vänersborg, v. ordf., Erik

248 NOTISERLindström, Västerås, sekr., och Anders Holmström, Karlstad, kassaförv., samt bitr. landsfogden Åke Magnusson, Sthm. Suppleanter i styrelsen äro landsfogdarna Alf Eliasson, Malmö, och Axel Blomér, Falun, samt bitr. landsfogden Olle Vangstad, Karlstad. — Föreningen har 46 medlemmar.