Föreningen Sveriges landsfiskaler avhöll under år 1961 sitt årsmöte i Göteborg d. 14 juni 1961. Till ordf. i styrelsen omvaldes landsfiskalen Lars Wæsterberg, Nacka. Styrelsen består i övrigt av landsfiskalerna F. S. Thorelli, Skellefteå, v. ordf., Eric Holmgren, Bromölla, och Arne Lindberg, Munkfors, samt bitr. landsfiskalerna Bengt Steffner, Skara, och Lars Gråberg, Norberg. Holmgren och Gråberg äro nyvalda. Som sekr. fungera Lindberg och landsfiskalsassistenten Lars Sjöberg, Stockholms län, den sistnämnde suppl. i styrelsen. — Antalet medlemmar i föreningen uppgår till 559.

 

    Stockholms rådhusrätts domareförening sammanträdde till ordinarie årsmöte d. 17 maj 1961. Föreningen och Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund hade gemensamt sammanträde d. 22 febr. 1961. Vidare sammanträdde föreningen d. 20 april och d. 23 nov. 1961. Vid sistnämnda sammanträde hölls föredrag av prof. Lars Welamson. D. 20 okt. 1961 anordnade föreningen subskriberad middag för sina medlemmar.
    Såsom styrelse har under året fungerat borgmästaren Yngve Kristensson, ordf., rådmannen Henning Bruce, v. ordf., rådmannen Allan Wirgin, assessorerna Gunnar Sterner, Ella Köhler och Jan Schnell, sekr. och kassaförv., samt sekreteraren Ingrid von Möller. Suppl. ha varit rådmännen Harry Hector, Rickard Kettner och Wilhelm von Schéele, e. rådmannen DavidGlück, t. f. rådmannen Sten Kjellgren, t. f. assessorn Ulf Karlholm och domaraspiranten Brita Swan. — Medlemsantalet har uppgått till omkring 150.

 

    Mälarprovinsernas stadsdomarförening höll d. 27 och 28 maj 1961 årsmöte i Enköping. Till ledamöter i styrelsen valdes borgmästaren Henrik Nyman, borgmästaren Folke Höijer och rådmannen Erik Ahnlund samt till suppl. rådmännen Lennart Wallin och Tryggve Franzén. Vid årsmötet höll sekreteraren Sture Hägerroth föredrag över ämnet »Glimtar ur stadsdomstolsutredningens betänkande», varefter följde diskussion. Efter årsmötesförhandlingarna gav Enköpings stad middag på Stadshotellet. D. 28 maj hade deltagarna av borgmästaren och fru Folke Björck, Enköping, inbjudits till lunch i deras stuga vid Mälaren. — Föreningen har ett 40-tal medlemmar.

 

    Sveriges advokatsamfund höll årsmöte d. 27 maj 1961 å Hotell Apollonia i Stockholm. Sammanträdet bevistades av omkring 60 ledamöter.
    Till ordf. för tiden 1 juli 1961—30 juni 1963 omvaldes adv. Per-Axel Weslien, Sthm, och till v. ordf. för samma tid adv. Stig Wiberg, Göteborg. Till ledamöter i styrelsen för tiden 1 juli 1961—30 juni 1963 omvaldes advokaterna Erik Felländer, Sthm, Harry Gombrii, Västerås, och Per Tham, Jönköping, samt nyvaldes adv. Bengt Linders, Hälsingborg. Kvarstående i styrelsen sedan föregående års val äro advokaterna Rudolf Ahlgren, Umeå, Magnus Lindahl, Wilhelm Pehrsson, Sthm, Åke Wettermark, Malmö, och Tage Zetterlöf, Göteborg. Till styrelsesuppl. för tiden 1 juli 1961—30 juni 1963 omvaldes advokaterna Ragnar Gottfarb, Elin Lauritzen, Sten Lindskog, Sthm, och Dag Magnusson, Göteborg. Till ny suppleant för tiden 1 juli 1961—30 juni 1962 valdes adv. Ove Wickman, Malmö. Kvarstående suppleanter sedan föregående års val äro advokaterna Gunnar Abersten, Sundsvall, Adolf Hamilton, Uppsala, Carl Erik Lindahl, Sthm, och Enar Lindblom, Linköping.

NOTISER 249    Vid årsmötet förekom förutom sedvanliga föreningsangelägenheter m. m. föredrag av justitierådet Erik Hedfeldt över ämnet »Den nya lagen om upphovsrätt — resultat och framtidstankar».
    Antalet ledamöter i samfundet utgjorde d. 31 dec. 1960 1 140.