Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1961 hållit fem sammanträden, vid vilka, förutom föreningsärenden, förekommit besök å utställningen »Lag och rätt i det medeltida Sverige», föredrag av sekreteraren Sture Hägerroth över ämnet »Några glimtar ur stadsdomstolsutredningens betänkande: underrätterna» (gemensamt med Stockholms rådhusrätts domareförening), föredrag av kammarrättsrådet Bo Lagergren överämnet »Kammarrättens nya processordning — erfarenheter från muntlig handläggning» samt föredrag av doc. Bertil Bengtsson över ämnet »Fritidens skadeståndsproblem».
    Avdelningens styrelse utgöres av advokaterna Ragnar Gottfarb, ordf., ÅkeSvenson, v. ordf., Arthur Boström, Sven Janzon, Elin Lauritzen, Carl Erik Lindahl, sekr., och Lars Piltz med advokaterna Stig Assarson, Lars-Erik Forssman och Bertil Henriques som suppleanter. Avdelningen hade vid årsskiftet 445 ledamöter.

 

    Östra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1961 hållit två möten, nämligen ordinarie möte d. 21 mars och ett extra möte d. 1 dec. Vid det ordinarie mötet höll adv. Ragnar Gottfarb, Sthm, föredrag över ämnet »Några synpunkter på processen i brottmål» och vid det extra prof. Karl Olivecrona, Lund, över ämnet »Om inteckningsväsendets rationalisering».
    Styrelsen har utgjorts av hrr Enar Lindblom, Linköping, ordf., Per Tham, Jönköping, v. ordf., Lorentz Edelberg, Norrköping, Björn Sandberg, Linköping, och Gunnar Wetterström, Eskilstuna. Suppleanter ha varit hrr Arnold Andersson, Motala, Kristoffer Strümpel, Kalmar, och Curt Waldenström, Norrköping.
    Till ledamöter i samfundets nämnd voro valda hrr Herman Heilborn, Nyköping, Erik Hägerdal, Kalmar, och Bror Schultz, Jönköping, samt fru Britt Åström, Linköping, och till suppleanter i nämnden hrr Åke Boman, Kalmar, Rolf Halvorsen, Norrköping, Harry Henschen, Eskilstuna, och Bengt Hesser, Linköping.
    Som avdelningens sekreterare tjänstgör hr Mats Nordström, Norrköping. Avdelningen räknade vid årsskiftet 125 medlemmar.

 

    Södra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1961 hållit två sammanträden, därvid förutom föreningsärenden förekommit föredrag av doc. Gunvor Wallin över ämnet »Förmögenhetsrättsliga dispositioner makar emellan» samt av prof. Karl Olivecrona över ämnet »Rationalisering av inskrivningsväsendet».
    Styrelsen har utgjorts av advokaterna Wilhelm Penser, Eslöv, ordf., Bengt Linders, Hälsingborg, Lennart Vilén, Malmö, Ove Wickman, Malmö, och Hans Ingemanson, Lund, med advokaterna Hugo Santesson, Karlshamn, Eric A. Andersson, Trelleborg, och Torsten Lundius, Lund, såsom suppl. Avdelningens sekr. och kassaförv. har varit adv. Ingemanson. Ledamöter i samfundets nämnd ha varit advokaterna Henning Dahlin, Ystad, Gunnar Behm, Malmö, Jean Paul Möller, Hälsingborg, Bertil Peyron, Hälsingborg, och Helmer Wåhre, Eslöv, med advokaterna Olof Wellmark, Lund, Nils Gustin, Kristianstad, Folke Guldstrand, Tomelilla, Hugo Olsson, Malmö, och Nils Ed-

250 NOTISERström, Malmö, såsom suppl. Avdelningen räknade vid 1961 års utgång 167 medlemmar.