Västra avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll ordinarie sammanträde d. 24 mars 1961. Efter då företaget val har styrelsen följande sammansättning.
    Advokaterna Bo Westman, ordf., Gunnar Brattne, v. ordf., Eskil Weibull och Gösta Sjögren, samtliga i Göteborg, Georg Kjällgren, Trollhättan, Rudolf Lidmar, Halmstad, Ewert Storm, Skara, och Rolf Gillblad, Uddevalla, ordinarie ledamöter, med advokaterna Arne Gullack, Borås, och Arne Jörgensen, Göteborg, såsom suppl. Sekr. och kassaförv. har varit adv. Bo Björck och klubbmästare adv. Jan Melin, båda i Göteborg.
    Till avdelningens representanter i samfundets nämnd valdes advokaterna Lars Odert, Folke Andersson, Åke Eckerstein, Hjalmar Swedberg, samtliga i Göteborg, Bo Gillis Heijl, Borås, och Sture Bernstone, Vänersborg. Till suppl.i nämnden valdes advokaterna Rolf Leman, Olof Ahlstedt, Hans Vinge och Hans Johnson, samtliga i Göteborg, samt Gösta Mellander, Skövde, och Einar Hammar, Uddevalla.
    Vid sammanträdet höll doc. Bertil Bengtsson föredrag över ämnet »Fritidens skadeståndsansvar». Avdelningen har ordnat ett antal diskussionsaftnar under året med inledningsanföranden av avdelningens ledamöter. Under hösten 1961 anordnade avdelningen en mycket livligt besökt kurs i äktenskapsrätt, vilken omfattade sju dubbeltimmar. Avdelningen deltog d. 14—15 okt.1961 i ett med Östfold og Follo Krets av den Norske Sakförerforening anordnat gemensamt möte i Moss, varvid bl. a. förekom diskussion över ämnet »Advokaten mellan klienten och samhället» med inledningsanföranden av adv. Bo Westman, Göteborg, och höyesterettsadvokaten Rolf Christophersen, Oslo.
    Avdelningen hade vid 1961 års utgång 204 ledamöter.

    Norra avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll ordinarie möte i Sollefteå d. 18 mars 1961. Sedan de vanliga föreningsangelägenheterna behandlats, höll häradshövding Thord Melin, Östersund, ett anförande rörande praktiska processrättsliga frågor.
    Styrelsen har efter årsmötet utgjorts av advokaterna Gösta Heilborn, Östersund, ordf., Gunnar Abersten, Sundsvall, v. ordf., Frans Victor, Östersund,sekr., Ulf Berglöf, Skellefteå, Göte Hammarbäck, Gävle, och Anders Wanhainen, Luleå, med advokaterna Hans Lindberg, Gävle, Theodor Lundberg, Luleå, och Ragnar Reimers, Sundsvall, såsom suppl. Ledamöter i samfundetsnämnd är advokaterna Hilding Gagge, Gällivare, Hans Liliequist, Umeå, och Karl-Erik Larsson, Sundsvall, med advokaterna Karl-Lennart Andersson, Umeå, Björn Holmer, Östersund, och Gunnar Thorbjörnson, Gävle, såsomsuppl. — Avdelningen har f. n. 102 medlemmar.

    Svenska föreningen för upphovsrätt (intill d. 28 april 1961 Svenska föreningen för upphovsmannarätt) har under år 1961 sammanträtt tre gånger. D. 24 jan. diskuterades ämnet »Inför den nya upphovsrättslagstiftningen».Vid årsmöte d. 28 april talade direktören för Landsforeningen Dansk Kunsthaandværk Bent Salicath, Danmark, över ämnet »Nordisk enighet om skyddstiden för konsthantverk och konstindustri». D. 17 nov. höll universitetsstipendiaten Birger Stuevold Lassen, Norge, föredrag äver ämnet »Noen utviklingslinjer i og omkring norsk ophavsrett i dag».

NOTISER 251    Föreningens styrelse utgöres av prof. Seve Ljungman, ordf., ambassadören Sture Petrén, v. ordf., lagbyråchefen Torwald Hesser, sekr., preceptorn Svante Bergström, prof. Gösta Eberstein, justitierådet Erik Hedfeldt, f. d. hovrättsrådet Bengt Lassen och adv. Ivar Philipson. Bitr. sekr. och skattmästareär jur. kand. Gunnar Karnell. — Föreningen hade vid årsskiftet 86 aktiva och 29 stödjande medlemmar.