Arbetsrättsliga föreningen höll årsmöte d. 27 okt. 1961 i arbetsdomstolens sessionssal under ordförandeskap av justitierådet Gunnar Dahlman och med deltagande av ett 70-tal medlemmar. Efter årsmötet höll preceptorn Axel Adlercreutz, Lund, föredrag om arbetstagare och beroende uppdragstagare i anslutning till betänkandet om Sociallagstiftningen och de s. k. beroende uppdragstagarna.1 Ytterligare synpunkter på problemet gavs av utredningsmannen, häradshövdingen Gunnar Engström.
    Vid styrelsevalet omvaldes till ordförande justitierådet Dahlman och tillstyrelseledamöter prof. Folke Schmidt, v. ordf., TCO-juristen jur. dr Lennart Geijer, skattmästare, direktörerna Gunnar Lindström och Jan Carl Almquist och sekreteraren Bertil Bolin. Till ny ledamot i styrelsen efter direktören Carl Fredrik W:son Lindell, som avgått på grund av sjukdom, utsågs direktören Erik Forstadius.
    Antalet personliga medlemmar var vid 1961 års ingång 224 och vid tiden för årsmötet 228 och antalet stödjande medlemmar (arbetsmarknadsorganisationer) 102 respektive 104.
    Förutom ovanstående föredrag har i samband med sammanträde d. 17 mars 1961 föredrag hållits av verkställande direktören i Svenska arbetsgivareföreningen Bertil Kugelberg över ämnet »Arbetsdomstolen och arbetsmarknadsparterna — några erfarenheter». I anslutning till sammanträde d. 13 april 1961 höll prof. Clyde Summers, USA, föredrag över ämnet »Comparisons and Contrasts in Swedish and American Labor Law». Vid sammanträde d. 21 april 1961 höll prof. Schmidt föredrag med titeln »Från trotjänarpension till pension med fribrev». Slutligen har vid sammanträde d. 14 dec. 1961 föredrag hållits av prof. Otto Kahn Freund, London, om »Interunion Relations in Britain — Non-legal and Legal Aspects».

 

    Sjörättsföreningen i Göteborg höll ordinarie vårsammanträde d. 4 maj 1961. Därvid förekom diskussion över ämnet »The formal and material concept of flag discrimination» med inledningsanförande av direktören i tyska redareförbundet Hans Georg Roehreke, Hamburg. I diskussionen deltogo bl. a.de av föreningen särskilt inbjudna gästerna adv. Charles S. Haight, New York, och Mr. C. F. Brown, Brighton.
    Ordinarie höststämma hölls d. 17 okt., varvid jur. lic. Erling Selvig, Oslo, höll föredrag om »Erstatsberegningen ved lasteskader». Bland diskussionsdeltagarna märktes adv. John C. Moore, New York.
    Under året har föreningen i samband med Rättsvetenskapliga institutionen vid handelshögskolan i Göteborg konstituerat »Sjörättsseminariet i Göteborg», vid vars sammankomster uppsatser av sjörättsligt vetenskapligt intresse diskuteras. Under verksamhetsåret ha utgivits ytterligare två nummer i föreningens skriftserie.
    Föreningens styrelse har under 1961 utgjorts av direktören Fritjof Nordborg, ordf., prof. Kurt Grönfors, v. ordf., skeppsmäklare John Thornander,

1 Jfr s. 243 ovan.

252 NOTISERkassaförv., samt lagmannen Gösta Wilkens. Suppleanter ha varit adv. Johan Ramberg och avdelningschefen Sture Tingström. Direktören Fritjof Nordborg avled d. 17 dec. 1961. — Föreningen har 202 medlemmar, därav 24 stödjande medlemmar.