Svenska juristföreningen för rättssäkerhet. Vid årsmöte i maj 1961 valdes. till föreningens styrelse hovrättsrådet Gustaf Petrén, ordf., prof. Henrik Munktell, v. ordf., adv. Bertil Ahrnborg, häradshövding Erik Alexanderson, hovrättsrådet Per-Erik Fürst, adv. Ingrid Gärde Widemar och förbundsjurist Gunnar Lundberg, sekr., samt till suppleanter jur. kand. Jan Henrik Björck, adv. Göran Luterkort, kassaförv., och hovrättsfiskal Harald Serner.
    Från föreningens verksamhet kan redovisas, att föreningen i juni 1960 fick besök av ledamoten i Ceylons högsta domstol, C. T. Fernando, varvid mr Fernando vid en middag, som föreningen ordnade för sin gäst, berättade om sina erfarenheter från International Commission of Jurists Committee för undersökning av den kinesiska invasionen i Tibet.
    Rättssäkerhet och effektivitet i skatteprocessen var ämnet för en estraddebatt, som föreningen arrangerade i november 1960, med rättsavdelningschefen Sten Walberg, taxeringsintendenten E. H. Annell, docenten Dag Helmers och adv. Frank Hallis Wallin såsom inledare.
    Under veckan 5—11 mars 1961 fick föreningen besök av Internationella Juristkommissionens president Vivian Bose, som tillika är ledamot av Indiens högsta domstol. Resan i Sverige, som omfattade besök både i Uppsala och Stockholm, ingick som en del av mr Bose's strävan att informerade olika ländernas lokalföreningar om juristkommissionens arbete. I Uppsala höll mr Bose föredrag om »The rule of law» och i Stockholm om »Law and politics in Africa». För att bereda mr Bose tillfälle till närmare kontakt med svenskt samhällsliv och svenska juristkollegor arrangerade föreningenmöten för mr Bose med olika företrädare för svensk förvaltning och svenska domstolar samt ett möte med representanter för dagspressen.
    Föreningens medlemsantal vid 1961 års utgång uppgick till 281.

 

    Svenska kriminalistföreningen firade sin femtioåriga tillvaro med ett extra föreningsmöte i Stockholm d. 27 okt. 1961 i närvaro av bl. a. justitieministern, statsrådet Herman Kling. Vid mötet, som samlat omkring 125 deltagare, hälsades de närvarande välkomna av ordföranden, justitierådet Nils Beckman, vilken i sitt anförande hedrade minnet av i våras avlidne prof. Folke Wetter, en av föreningens stiftare. Högtidstal med en återblick på föreningens verksamhet under de gångna åren hölls av prof. Ivar Agge. Lagbyråchefen Carl Holmberg lämnade därefter en redogörelse för förslaget till brottsbalk och upplyste bl. a. att proposition till riksdagen avsågs skola avlåtas i början av år 1962. Efter anförandet framförde justitierådet Herved af Trolle såsom ledamot av lagrådet en del synpunkter som framkommit vid lagrådets granskning av förslaget.
    Vid mötet representerades Dansk Kriminalistforening av folketingets ombudsmand prof. Stephan Hurwitz, Kriminalistföreningen i Finland av justitierådet Sakari Sohlberg, referendarierådet Päivikki Tulenheimo-Sohlberg och prof. Bo Palmgren samt Den Norske Kriminalistforening av riksadvokaten Andreas Aulie och prof. Johs. Andenæs.

 

    Kriminalpolitiska sällskapet i Stockholm har under året haft sammanträde d. 8 maj, då docenten Knut Sveri redogjorde för undersökning beträf-

NOTISER 253fande åtalseftergift och d. 1 nov., varvid fil. kand. Kerstin Elmhorn talade om en klientelundersökning om ungdomsbrottslingar.
    Möteskommitténs sammansättning är oförändrad (se SvJT 1961 s. 154).