W. EDLER VON EYBEN. Retssystemet og retsfølelsen. København 1961. Munksgaards forlag. 58 s. Dkr. 8,00.

    Med den invecklade beskaffenheten hos en modern rättsordning följer, att en närmare kunskap om rättsordningen blir ett monopol för en grupp av yrkesmän. Tid efter annan göras dock väl lovliga försök att öka lekmännens juridiska vetande eller åtminstone deras förståelse för juristens verksamhet. Populariseringen av juridiken inriktas vanligen på enstaka partier av den positiva rätten och mera sällan på juridiska och rättspolitiska frågor av större principiell betydelse. Desto mera välkommen är professor v. EYBENS lilla bok om »Retssystemet og retsfølelsen», som återger innehållet i sexf öreläsningar, hållna av honom i början av 1961 i den danska radion.
    Förf. inleder sin skrift med frågan om vad »retsfølelsen» är, och han skärskådar olika svar. Det finnes ett rättsmedvetande, säger han, ej blott hos individen utan också hos gruppen, och detta rättsmedvetande påverkar rättsskipningen. Domarens rättsmedvetande är dock mera än gemene mans präglat av den gällande rättens tänkesätt, av rättstraditionen och av hela kulturtraditionen. Efter några reflexioner över förhållandet mellan makt och rätt skisserar v. Eyben i korthet den utveckling som har frambragt först en domstolsorganisation och sedan även en lagstiftningsmekanism. Förf. visar, hur rättsbildningen fortgår under en ständig spänning mellan behovet av fasta regler å ena sidan och behovet av individualisering å andra sidan. Han förklarar övertygande, hur domstolarnas rättstillämpning blir på en gång konservativ och försiktigt progressiv. Vidare behandlar han lagtolkningens problematik och redogör för de principer som kommit att bli vägledande för modern lagtolkning. Avslutningsvis betonas det ömsesidiga beroendet mellan rättsmedvetandet och rättssystemet. Lagstiftare och domare kunna och böra leda rättsmedvetandet mot ett bättre tillstånd än det rådande. Omvänt är rättskänslan en väsentlig drivkraft i rättsutvecklingen i ett demokratiskt samhälle. Den dag då kritiken av det officiella rättssystemet har tystats ned kan man icke längre tala om ett rättssystem.

304 LITTERATURNOTISER    Helt naturligt finner man i v. Eybens lilla skrift flera teser, som äro uttryck för förf:ns personliga åsikter i spörsmål av omtvistad natur. Avsiktliga förenklingar måste göras i en skrift av detta slag. Likväl läses skriften även av en jurist med nöje och behållning. Den ger färg och relief åt många företeelser i rättslivet som yrkesmannen alltför lätt frestas att betrakta som självklara och triviala.

T. S.