Om utmätning av bostadsrätt

    I SvJT 1961 s. 748 har advokaten ADOLF HAMILTON redogjort för HD:s beslut den 6 maj 1961 angående exekutiv auktion å bostadsrätt, sedan nyttjanderätten till den med bostadsrätten avsedda lägenheten förverkats (NJA 1961 s. 246). Då det av Hamiltons redogörelse synes framgå, att han missförstått HD:s beslut, finner jag det angeläget meddela, huru enligt utmätningsmannens uppfattning utmätning av bostadsrätt hädanefter bör verkställas i sådana fall, då bostadsrättshavaren häftar för oguldna avgifter till föreningen.
    Innebörden av HD:s beslut måste — tvärtemot vad Hamilton gör gällande — uppenbarligen vara, att bostadsrättsföreningens betalningsanspråk icke utgjort hinder för utmätning av bostadsrätten och dennas exekutiva försäljning utan inskränkning. Föreningen kan dock, trots det exekutiva förfarandet, göra sitt betalningsanspråk gällande genom bostadsrättens försäljning jämlikt 53 § bostadsrättsföreningslagen.
    Detta måste givetvis gälla vare sig utmätning av bostadsrätt verkställes före eller efter det att nyttjanderätten till lägenheten förklarats förverkad och bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheten men innan föreningen gjort bruk av sin rätt att sälja. Utmätningen skall sålunda i dylika fall verkställas å bostadsrätten utan inskränkning och föreningen äger ej någon förmånsrätt i köpeskillingen vid den exekutiva auktionen. (Se HESSLERS uppsats Om utmätning av bostadsrätt där nyttjanderätten förverkats s. 218, publicerad i Rättsvetenskapliga studier ägnade minnet av Phillips Hult, 1960.)
    En helt annan sak är, att utmätningsmannen vid bostadsrättens värdering bör taga hänsyn till att bostadsrättshavaren häftar i skuld till föreningen för oguldna avgifter. Vid den exekutiva försäljningen måste han dessutom i förekommande fall lämna upplysning om att nyttjanderätten till lägenheten förklarats förverkad samt meddela uppgift såväl om föreningens rätt att sälja bostadsrätten enligt 53 § bostadsrättsföreningslagen som om storleken av föreningens fordran hos bostadsrättshavaren för att auktionspekulanterna skola kunna jämka sina bud därefter.

Åke Allenmark