Sveriges domareförbunds styrelse utgöres för närvarande av presidenten Herman Zetterberg, ordf., borgmästaren Gösta Strandell, v. ordf., med hä-

1 K. M:t har 30 mars 1962 utnämnt Jägerskiöld till innehavare av professuren (se om honom även SvJT 1960 s. 319).

NOTISER 335radshövdingen Gunnar Carlesjö som suppl., justitierådet Sven Edling med justitierådet Bertil Alexanderson som suppl. samt lagmannen Bengt Lännergren, sekr. och kassaförv., med hovrättsrådet Gösta Hagströmer som suppl., ävensom av ledamöter utsedda av de till förbundet anslutna domarföreningarna. Dessa ha senast utsett följande styrelseledamöter: föreningen Sveriges hovrättsdomare presidenterna Knut Elliot och Joël Laurin med presidenterna Mauritz Wijnbladh och Björn Kjellin som suppl., föreningen Sveriges häradshövdingar tingsdomaren Bengt Sandström och häradshövdingen Erik Alexanderson med häradshövdingarna Gunnar Bogren och Per-Otto Hainer som suppl., föreningen Sveriges stadsdomare borgmästaren Nils Rappe och rådmannen Birger Brandt med borgmästaren Axel Lindskog och rådmannen Tryggve Franzén som suppl. samt revisionssekreterareföreningen rev. sekr. Ingvar Bladh med rev.sekr. Johan Björling och Björn Bernhard som suppl. —Vid årsskiftet var medlemsantalet omkring 650.