Föreningen Sveriges polismästare har under år 1961 hållit sitt årsmöte i Linköping d. 15—16 sept. Föreningen utgör en sammanslutning av Sveriges polismästare och polisintendenter. Styrelsen består av polismästaren Nils Lüning, Sthm, ordf., polismästaren Einar Holmberg, Eskilstuna, v. ordf., polisintendenten Åke Hasselrot, Sthm, sekr. och kassaförv., samt polismästarna Göte Friberg, Hälsingborg, och Nils Swensson, Örebro, med ordningspolisintendenten Erik Forsselius, Sthm, och polismästaren Nils Cederholm, Karlskrona, såsom suppleanter. Medlemsantalet är 45.

    Svenska föreningen för industriellt rättsskydd höll sitt årsmöte d. 20 april 1961. Efter årsmötesärendena lämnades en orientering om den första etappen av de nordiska patentkommittéernas arbete med anföranden av justitieombudsmannen Alfred Bexelius, generaldirektören Åke von Zweigbergk, byråchefen Gunnar Reiland och byrådirektören Saul Lewin. Orienteringen följdes av diskussion.
    Föreningens styrelse har utgjorts av generaldirektören von Zweigbergk, ordf., prof. Seve Ljungman, v. ordf., civilingenjören Harry Onn, skattm., överingenjören Gösta Dahl, direktören Gunnar Dahlén, prof. Gösta Eberstein, byråchefen Magne Falk, adv. Nils Köhler, disponenten Chr. von Sydowsamt direktören Kurt Söderberg. Sekr. är byråchefen Frithiof Berglund och bitr. sekr. direktören Sten Tengelin. Föreningen har omkring 375 medlemmar.
    Tidskriften NIR, Nordiskt immateriellt rättsskydd, som föreningen utger tillsammans med systerföreningarna i Danmark, Finland och Norge samt med stöd från Nordiska bokförläggarrådet och Nordisk union för komponisträttigheter har 1961 utkommit med sin 30:e årgång.
    Genom Svenska gruppen av internationella föreningen för industriellt rättsskydd är föreningen ansluten till Internationella föreningen för industriellt rättsskydd (AIPPI). Gruppen höll årsmöte d. 20 april 1961.
    Gruppen var representerad vid AIPPI:s exekutivkommittémöte i Ottawa d. 25—29 sept. 1961.
    Gruppens styrelse har utgjorts av prof. Ljungman, ordf., generaldirektören von Zweigbergk, v. ordf., civilingenjören Onn, skattm., civilingenjören Ivar Bergenstråhle, överingenjören Dahl och direktören Tengelin, vilken tilllika varit sekr. Gruppen har 120 medlemmar.

    Försäkringsjuridiska föreningens styrelse utgöres år 1962 av hovrättsrådet Olof H. Appeltofft, ordf., justitierådet Nils Beckman, v. ordf., direktören Gerhard Grabe, dispaschören P. G. Hasselrot, prof. Jan Hellner, statssekreteraren

336 NOTISERBengt Hult, adv. Valborg Lundgren och direktionssekreteraren Arne Hallström, sekr. Styrelsesuppleanter är direktörerna J.-G. Lindström och Anders Nerman och revisorer direktörerna Olof Alexanderson och Sven Lidman.
    Under 1961 sammanträdde föreningen fyra gånger, varvid följande föredrag hölls: d. 23 febr. av direktören, jur. lic. Nils Erik Ingman, Helsingfors, över ämnet »Synpunkter på arbetsgivarnas skadeståndsansvar vid olycksfall i arbetet», d. 26 april av prof. Kurt S. Selmer, Oslo, över ämnet »De unga skadevållarna — vem skall betala?», d. 26 sept. av justitierådet Erik Hagbergh över sjölagskommitténs betänkande rörande redareansvarets begränsning samt d. 28 nov. av hovrättsassessor Ulf Nordenson över ämnet »Atomskador och tredjemansansvar». — Föreningen har 294 aktiva och 22 passivamedlemmar.