PERSONALNOTISER

 Justitiedepartementet. K. M:t har 9 mars 1962 förordnat skyddskons. Börje Nyblom att under högst 6 mån. biträda fångv.styr. vid utredn. av vissa frågor i samband med ändrad org. för kriminalvården i frihet.
    Dep.chefen har
    14 mars 1962 förordnat reg.rådet Kurt Holmgren, ordf., lagbyråchefen Lennart Fredlund, doc. Gustaf Petrén, lagbyråchefen Erik Reuterswärd, led:a av riksdagens II kamm., red. Ingemar Andersson, dir. Gösta Bohman, lantbruk. Robert Johansson och adv. Bo Martinsson att såsom sakkunniga utreda frågan om den administrativa rättskipningens omfattning och org.;
    16 mars 1962, med motsv. entled. av tingsdomaren Sven Petterson, förordnat ass. i Svea hovr. Christer Rune till sekr. i sjölagskomm.;
    20 mars 1962 förordnat omb.mannen Rolf Rembe att såsom expert biträda vid arbete med förberedande rev. av Bernkonv. för skydd av litterära och konstnärliga verk.

    Regeringsrätten. K. M:t har 16 mars 1962 utnämnt hovr.rådet i hovr. för Nedre Norrland Voldmar Körlof att fr. o. m. 1 april 1962 vara reg.råd.

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har 16 mars 1962 förordnat tingsdomaren i Piteå domsaga Fredrik Rekke att fr. o. m. 1 april 1962 tjänstgöra såsom rev.sekr.

    Hovrätterna. K. M:t har 16 mars 1962 förordnat hovr.rådet i hovr. för Nedre Norrland Sven-Erik Ellmén att fr. o. m. 1 april 1962 t. v. t. o. m. 31 dec. 1964 vara v. ordf. å avd. inom hovr.

    Häradsrätterna. K. M:t har
    9 mars 1962 förordnat ass. i hovr. för Västra Sverige Lars-Ingemar Thorleif att t. v. uppehålla tingsdomarämb. i Hisings, Sävedals och Kungälvs domsaga;
    s. d. förordnat särskilde inskr. domaren i Askims och Mölndals samt Hisings, Sävedals och Kungälvs domsagor Georg Olovsson att fr. o. m. 1 april 1962 t. v. t. o. m. 28 febr. 1963 uppehålla den efter honom vakanta inskr. domartjänsten.

    Polis- och åklagarväsendet. Riksåklagarämb. har
    13 mars 1962 utnämnt stadsfiskalsassistenten i Gtbg Brynolf Wendt till bitr. stadsfiskal i samma stad fr. o. m. 1 april 1962;
    17 mars 1962 förordnat bitr. stadsfiskalen i Örebro Eric Lindén att fr. o. m. 1 april 1962 t. v. under vakans uppehålla stadsfiskalstjänsten i Alingsås;
    19 mars 1962 utnämnt asp. å landsfogdeassistenttjänst Torsten Lind till bitr. stadsfiskal i Norrköping fr. o. m. 1 april 1962.

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha 9 mars 1962 antagits Nic Grönvall och Gustaf Ros, Göteborg, Bengt Eberhard, Kristianstad, Ulf Grundel, Kristinehamn, och Nils Samuelsson, Sthm.

Trycklov 6/4 1962