HILDEBERT KIRCHNER. Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache auf der Grundlage der für den Bundesgerichtshof geltenden Abkürzungsregeln. Berlin 1957. de Gruyter. XII + 347 s. DM 30,00.

    Detta arbete av biblioteksdirektorn vid Bundesgerichtshof, KIRCHNER, innehåller dels en omfattande deskriptiv förteckning över förkortningar i juridisk litteratur, författningar och domstolsavgöranden, dels rekommendationer av lämpliga förkortningar. Den deskriptiva delen av boken kan ofta vara till god hjälp för den som har att syssla med tyska juridiska texter.En genombläddring av arbetet ger rikt belägg för tesen att förkortningar böra brukas sparsamt och med omdöme för att inte öka i stället för att minska läsarens möda.

H. T.

 

Skatteförfattningarna 1962. Redigerade av B. E. Sjöholm. Finlands juristförbund. Helsingfors 1962. 294 s.

    I denna lagsamling (jfr SvJT 1960 s. 437) finner man på svenska språket en systematiserad sammanställning av hela den gällande skatterätten i Finland. De särskilda författningstexterna äro kompletterade med hänvisningar till rättsfall och lagrum.

H. D-s

 

Ur nordiska tidskrifter
    Ekonomisk revy. H. 1. GUNNAR HENRIZ, Fartyg som kreditobjekt enligt engelsk rätt, s. 72—77.
    Förvaltningsrättslig tidskrift. H. 6/1961. STIG JÄGERSKIÖLD, Om motivering av förvaltningsbeslut, s. 305—328. EJNAR HÖRSTADIUS, Förvaltningsrätt i högsta domstolens praxis 1951—1960. II, s. 329—340.
    Juristen. Nr 1. HANS TOPSØE-JENSEN, Sø- og Handelsretten 100 år, s. 1—12. KNUD THESTRUP, Nogle bemærkninger vedrørende grundlovens § 57, 1. stk., s.12—14. JULIUS MØLLER, Fra Langelinje til Kongedybet (ang. skydd för konstnärsrätt), s. 14—19. — Nr 2. NIELS MADSEN, »Hypnosemordsagen» for den europæiske menneskerettighedskommission, s. 29—47. J. TROLLE, Proceduren, s. 48—61. — Nr 3. EDV. JEPPESEN, De nye love om ophavsret og fotografiret, s. 65—86.P. BIGANDT och E. M. ESKESEN, Naturfredningsloven, s. 86—93. HANS ALOIS WIDMER, Nogle oplysninger om forvaringsklientellet i Horsens, s. 94—104. — Nr 4.O. A. BORUM, Det foreløbige udkast til ny aktieselskabslov, s. 109—121. JENS SØNDERGAARD, Juridisk litteratur i oktober kvartal 1961, s. 121—128. — Nr 5.C. OVE CHRISTENSEN, Mere om bodsinstituttet i dansk arbejdsret, s. 129—134. —Nr 6. AXEL H. PEDERSEN, Allocution i Højesteret, s. 145—158. — Nr 7. BERNHARDGOMARD, Revision af reglerne om udlæg og udpantning i Danmark, s. 169—180.
    Juristnytt. Nr 1. LEIF POSSENIUS, Inskrivningsdomarnas arbetsbörda, s. 13—16.
    Lov og rett.1 Nr 1. KNUT BLOM, Etikk og teknikk i forsvareryrket, s. 3—14. JOHS. ANDENÆS, Ombudsmannens kompetanse, s. 14—21. STEPHAN HURWITZKritik af skønsmæssige afgørelser, s. 21—30. THORLEIF ANDENÆS, Hva ble avgjort ved Ahnfeltdommen?, s. 30—36.

1 Jfr nedan s. 397.

LITTERATURNOTISER 391    NIR Nordiskt immateriellt rättsskydd. H. 3—4/1961. ÅKE V.  ZWEIGBERGK, Internationellt patentsamarbete, s. 97—124. ARVID FRIHAGEN, Otillbörlig konkurranse og konkurransebegrænsning, s. 125—141. KEIJO HEINONEN, Släktnamn och idolnamn i finsk rätt, s. 142—150. HAKON HANSSON, Om uppbyggnaden av ett kombinerat patent- och nyttomönsterskyddssystem, s. 151—156. TORE OREDSSONMekanisering av nyhetsgranskningsarbetet i patentansökningsärenden, s. 157—164. Ur dansk, finsk, norsk och svensk praxis, s. 175—224.
    Nordisk Administrativt Tidsskrift. H. 4—6/1961. Det nordiske administrative forbunds møde i København 24—26 aug. 1961. E. ALBRECHTSEN m. fl., Efteruddannelse af administrationens tjenestemænd, s. 273—310. KLEMENS TRYGGVASON m. fl., Folkeregistreringen som redskab for administrationen, s. 311—352. STEN WILKENS m. fl., Rättssäkerheten i skatteärenden, s. 353—416. A. K. IKKALA m. fl., Parterna i förvaltningsförfarandet och -lagskipningen, s. 417—471. TORSTEIN ECKHOFF m. fl., Delegasjon av avgjørelsesmyndighet i förvaltningen, s. 472—546. — H. 1/1962. KURT HOLMGREN, Erfarenheter och synpunker i fråga om regeringsrättens arbete, s. 1—22. POVL HOLCK, Træk fra enlokal forvaltning, s. 23—29. H. BAHR, Norske Høyesterettsdommer av administrativ interesse, s. 30—49.
    Nordisk försäkringstidskrift. H. 1. KNUT S. SELMER, Barns og foreldres erstatningsansvar, s. 1—16. GUNVOR WALLIN, Till frågan om de s. k. kompanjonsavtalens giltighet, s. 17—36. ERIK HAGBERGH, Sjölagskommitténs förslag rörande redareansvarets begränsning, s. 86—96. — H. 2. HEIMER SUNDBERG, Den nya finska lagstiftningen om pension för arbetstagare, s. 130—142.
    Nordisk spedition. Nr 1. KNUD STENOV, Speditørers ansvarsbegrænsning, s.5—7.
    Pris- och kartellfrågor. H. 1. Meddelanden från näringsfrihetsrådet, s. 81—85.
    Statistisk tidskrift. Nr 2. Brott som kommit till polisens kännedom, s. 93—99.
    Statsvetenskaplig tidskrift. H. 1. HUGO HENKOW, Riksdagens militieombudsman, s. 1—14. PER STJERNQUIST. Det ekonomiska livets rättsliga grundvalar, s.15—20. CURT ROTHLIEB, Välfärdsstaten, s. 21—41.
    Stud. jur. Nr 1. KARL NANDRUP DAHL, Tolkning av tariffavtaler, s. 8—13.
    Svensk Skattetidning. H. 1—2. ERIK HAHR, De nya civilrättsliga och skatterättsliga bestämmelserna rörande pensionsstiftelser, s. 1—26. BERTIL WENNERGREN, Något om räkenskapers bevisvärde i skatteprocessen, s. 27—35. J. BRATTTill frågan om de blandade fången, s. 41—46.
    Svenska stadsförbundets tidskrift. Nr 2. FRITZ KAIJSER, Ett rättsfall om kommunal borgen, s. 65—69. — Nr 3. S. V. VILLNER, Städernas särskilda rättigheter och skyldigheter i förhållande till staten, s. 99—103.
    Taxeringsnämnden. Nr 1. PER EKLUND, Några synpunkter på rättssäkerheten inom beskattningsväsendet, s. 1—4.
    Tiden. Nr 2. HERMAN KLING. Brottsbalksförslaget och de unga lagöverträdarna, s. 70—73. — Nr 3. FOLKE SCHMIDT, Hyresreglering eller avgift för värdestegring, s. 143—148. FREDRIK LINDENCRONA, Landstingen 100 år — tid för fler reformer, s. 149—155.
    Tidskrift för Sveriges advokatsamfund. H. 1. BURE MALMSTRÖM, Sakkunniga domstolsledamöter, s. 3—6. Till tolkningen av begreppet god advokatsed, s.9—31.
    Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. H. 1, 2—3. Festnummermed anledning av föreningens 100-årsjubileum.
    Ugeskrift for Retsvæsen. Nr 2. ERIK STRØJER, SØ- og handelsretten 100 år,s. 1—3. FR. BANG OLSEN, Om skriftprøver som bevismiddel i sager efter Færdselslov § 16, stk. 1, s. 11—13. — Nr 6. E. A. ABITZ, Højesterets historie 1661—1961, s. 17—36. Vejledning for den retslige vurdering af blodtypeundersøgelserm. v. i faderskabssager, s. 37—40. — Nr 8. P. SPLETH, Om stykkevis behandling og påkendelse af borgerlige retssager, s. 41—46. LAURITS LARSEN, En kommentar til det nye arvelovsudkast, s. 46—47. JØRGEN HANSEN, Forsikringslovens § 104, stk. 2, s. 47—49. — 10. NILS HARBOU, En landsretsdom om skifterettens erstatningsansvar, s. 62—67. FL. TOLSTRUP, To domme om ejendomsgrænser, s. 67—70. — Nr 13. ERNST ANDERSEN, Justitsministeriets såkaldte permutationsret, s. 73—74. FINN RØNNOV-JESSEN, »Mellem døde arvinger»og andre arveretsspørgsmål, s. 74—80. C. H.