FN-seminarium ang. administrativt rättsskydd. Svenska regeringen har åtagit sig värdskapet för ett av Förenta Nationernas avdelning för frågor rörande mänskliga rättigheter anordnat seminarium i ämnet »Judicial and other remedies against the abuse of administrative authority with special emphasison the question of control of public administration by parliamentary institutions». Seminariet äger rum 12—25 juni 1962 i Saltsjöbaden och deltagare bli i princip en representant för varje europeiskt land. Värdlandet har tilldelats fem platser. Deltagarna yttra sig såsom individer och ej såsom regeringsrepresentanter. De komma att utses av FN efter nomineringar av regeringarna i inbjudna länder. Utöver de aktiva deltagarna beräknas till seminariet infinna sig observatörer från FN:s fackorgan och icke-statliga organisationer med konsultativ status hos FN:s ekonomiska och sociala råd. Svenska organisationer med intresse för ämnet komma att beredas tillfälle att följa diskussionerna.
    Det preliminära programmet är disponerat på följande sätt: I. Legislative Control. II. Supervision by the Ombudsman (Parliamentary Commissioner) as in certain Scandinavian countries. III. Supervision by the Procurator as in certain countries of eastern Europe. IV. Obligation to produce documents.V. Judicial and other remedies.
    På uppdrag av FN:s sekretariat har hovrättspresidenten Kjellin i samråd med justitieombudsman Bexelius och hovrättsassessor E. Holmberg från svensk sida utarbetat arbetspapper till grund för seminariet.

400 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT    Den svenska organisationskommittén består av Kjellin, ordf., hovrättsrådet Lundvik och förste kanslisekr. O. Hellberg, den senare tillika sekr.
    Såsom deltagare i seminariet från svensk sida ha utsetts Kjellin och Lundvik samt regeringsrådet K. Holmgren, prof. H. Eek och landssekr. O. Åkesson med justitiekanslern Rudholm såsom ersättare.

O. Hg