Översyn av bostadsrättslagstiftningen. Med stöd av K. M:ts bemyndigande har justitieministern tillkallat sakkunniga för att verkställa översyn av bostadsrättslagstiftningen (SvJT 1962 s. 255). I direktiven för utredningen uttalas, att den kraftiga expansion som ägt rum på bostadsrättsföreningsområdet aktualiserat frågan, om 1930 års bostadsrättslag numera utgör en ändamålsenlig reglering av bostadsrättsföreningarnas bildande och verksamhet. Den tillsatta utredningen har därför fått i uppdrag att företaga en allmän översyn av ifrågavarande lagstiftning, varvid en modernisering av lagbestämmelserna och en anpassning av dem till nuvarande förhållanden bör eftersträvas.
    Utredningen har att ägna uppmärksamhet åt frågan, hur erforderlig trygghet skall skapas för bostadsrättshavarna och hur dessas förhållande inbördes och till föreningen lämpligen bör regleras. Enligt direktiven bör också övervägas, i vilken utsträckning kontroll från det allmännas sida är erforderlig beträffande särskilt bostadsrättsföreningarnas tillkomst och hur denna kontroll lämpligen bör anordnas. Det fastslås att ifrågavarande rättsregler böra förebygga uppkomsten av ekonomiskt osunda bostadsrättsföreningar och möjliggöra en rationell bostadskooperativ verksamhet.

H. D-s

    Tore Alméns minnesfond. Stiftelsens styrelse höll ordinarie årssammanträde d. 14 mars 1962. Vid sammanträdet valdes till nya ledamöter av styrelsen justitierådet Torkel Nordström och justitiekanslern Sten Rudholm.

NOTISER 405    Av revisionsberättelsen över 1961 års räkenskaper framgår, att fondens nettoavkastning under år 1961 utgjort 10 584:39 och att tillgångarna, som vid 1960 års slut uppgick till 197 689:60 (se SvJT 1961 s. 537), vid utgången av år 1961 utgjorde 207 636:39. Av detta belopp redovisas på obligationerskonto 45 000 kr., aktiers konto 90 333:25, utlämnade låns konto (inteckningslån) 60 000 kr., checkräknings konto 1 998:62 och kapitalsamlingsräkningskonto 10 304:52. Tillgångarna fördelar sig med 147 974:62 på grundfonden och 59 661:77 på dispositionsfonden. Revisionen av 1961 års förvaltning gav icke anledning till anmärkning.
    Ansökan om bidrag från fonden ställes till fondens styrelse, adress Svensk Juristtidning, St. Nygatan 2 AIV, Sthm C. (Ang. fondens ändamål, se SvJT 1920 s. 117.)

C. H.