Harry Axelson Iohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning. Fondens tillgångar uppgick vid slutet av år 1961 till 83 451:48. Därav var 10 500 kr. placerade i statsobligationer, 65 073 kr. i aktier och 4 018:73 i bank. Nettoavkastningen under år 1961 utgjorde 2 904:05. Från fonden har under år 1961 beviljats anslag med sammanlagt 1 425 kr. — Ansökan om bidrag från fonden ställes till fondens direktion, adress Svensk Juristtidning, St. Nygatan 2 AIV, Sthm C. (Ang. fondens ändamål, se SvJT 1919 s. 401.)

C. H.

    Birger Ekebergs fond. Fondens tillgångar uppgick vid slutet av 1961 till 46 892:54. Avkastningen under året utgjorde 2 975:90. Från fonden har under 1961 utdelats två anslag till juris studerande för studiebesök i Island med sammanlagt 1 000 kr. (jfr SvJT 1962 s. 157 ff).

C. H.

    Svensk avdelning av International Law Association hade sitt ordinarie årsmöte d. 30 maj 1961. Såsom huvudsakligt överläggningsämne förekom en diskussion över ämnet »Skydd för investeringar i utvecklingsländer». Inledare voro dr jur. Gillis Wetter och hovrättsrådet Gunnar Lagergren. Härefter följde diskussion.
    Föreningens styrelse utgöres av adv. Bertil Ahrnborg, justitierådet Algot Bagge, adv. Nils Berglund, justitierådet Sigurd Dennemark, prof. Hilding Eek, prof. Torsten Gihl, skeppsredaren Emanuel Högberg, direktören Alvar Lindencrona, prof. Håkan Nial, ambassadören Sture Petrén, justitiekanslern Sten Rudholm, justitierådet Emil Sandström, hovrättsrådet G. von Sydow, utrikesministern Östen Undén och hovrättsrådet Hugo Wikander. Föreningens sekr. och kassaförv. är adv. Claës Palme. — Föreningen hade vid årsskiftet 156 medlemmar.

    Svensk förening för internationell sjörätt hade sitt ordinarie årsmöte d. 31 maj 1961 i Stockholm. Härvid redogjorde hovrättsassessorn Ulf Nordenson för ett konventionsutkast rörande ansvar för nukleära fartyg. Jur. kand. H. G. Mellander lämnade en redogörelse för 1961 års konvention rörande sjötransport av passagerare.
    Under året har föreningen avgivit svar på questionnairer, som utsänts till de nationella föreningarna av moderorganisationen, Comité Maritime International, beträffande »Ship's registry» och »Rules for demurrage and dispatch clauses».
    Vidare har föreningen varit representerad vid arbetet inom den av Comité Maritime International tillsatta kommittén för revidering av Haag-reglerna, i vilken kommitté dispaschören Kaj Pineus är ordförande.

406 NOTISER    Ett stort antal av föreningens medlemmar voro utsedda till regeringsdelegater vid den i Bryssel avhållna konferensen för avfattande av en konvention rörande redaransvaret för nukleära fartyg.
    Föreningens styrelse utgöres av dispaschören Kaj Pineus, ordf., justitierådet Erik Hagbergh, v. ordf., direktören Emanuel Högberg, direktören Folke Lindahl, direktören Henning Müller, adv. Claës Palme, sekr. och kassaförv., assuransdirektören Nils Rogberg och assuransdirektören C. E. Åhmansson, med suppl. direktören Torsten Andersson, hovrättsrådet Allan Björklund, direktören jur. dr Nils Grenander, assuransdirektören Niklas Kihlbom, hamndirektören Helge Linder, justitiekanslern Sten Rudholm och hovrättsrådet G. von Sydow. — Föreningen hade vid årsskiftet 140 medlemmar.