408 NOTISER    Bankjuristernas förening har under år 1961 sammanträtt fem gånger, nämligen d. 17 febr., d. 21 april, d. 2 juni, d. 6 okt. och d. 24 nov. Föredrag har hållits av adv. Bo Westman över ämnet »En advokats syn på bankjuristens verksamhet», varjämte som inledning till kommande diskussion rörande respektive ämne anföranden hållits av bland andra bankdirektören P. G. Persson om aktuella spörsmål inom checkrörelsen, av bankjuristen Pontus Modigh om orena konossement, av bankdirektören Lars Fogelklou om lagberedningens förslag till ny jordabalk samt av bankjuristen Gunnar Henriz om kreditgivning mot säkerhet av hos speditör inlagrade varor.
    Föreningens styrelse har under verksamhetsåret utgjorts av Ernst de Maré, ordf., Pontus Modigh, v. ordf., Carl-Axel Norrdell, sekr., P. G. Persson, referent, och Nils Nordlind, klubbmästare. — Antalet medlemmar i föreningen är 114.

    Föreningen mellan ombudsmännen hos Sveriges landshypoteksinstitution. Föreningens styrelse har under 1961 haft följande sammansättning: ordf. hypoteksdirektör Holger Sandelin, Härnösand, v. ordf. hypoteksdirektör Torsten Stjernberg, Sthm, sekr. och kassaförv. hypoteksdirektör Sture Zacco, Växjö, revisor hypoteksdirektör Gösta Söderström, Örebro. Föreningens medlemsantal uppgår till 20.
    Föreningen har under året avhållit ett extra möte för avgivande av remissyttrande över lagberedningens förslag till jordabalk m. m. Detta yttrande finns tillgängligt i tryck såsom häfte 1961 av föreningens tryckta förhandlingar.
    Under året har även utgivits ett häfte avseende åren 1957—1960 och innehållande vid föreningens möten under denna period avhandlade frågor, vilka tidigare omnämnts i notiser i SvJT 1959 s. 217 och 1961 s. 154.
    Berörda årgångar kan för en kostnad av kr. 2:50 pr styck erhållas efter rekvisition hos föreningens sekreterare.

    Föreningen Sveriges kommunala förvaltningsjurister höll d. 27 och 28 maj 1961 sitt ord. årsmöte i Eskilstuna med deltagande av ett 60-tal jurister från hela landet. Föredrag hölls av prof. Stig Jägerskiöld om de kommunala upplåningsbestämmelserna samt av förste sekreteraren Torsten Elofsson om kommunala avtal. Till styrelse för det nya verksamhetsåret valde föreningen stadsjuristen E. G. Westman, Sthm, kommunalborgmästaren Curt Bergius, Arvika, kanslichefen Stig Norberg, Eskilstuna, stadsombudsmannen Helge Welborn, Sundsvall, och stadsombudsmannen Sture Aspegrén, Karlskrona.

    Bolagsjuristernas förening har vid årsmöte d. 1 sept. 1961 utsett ny styrelse, bestående av direktör N. O. Aurelius, SLT, ordf., direktör Hans Nordmark, LKAB, vice ordf., ombudsman Bengt Carlman, Svenska AB Philips, sekr., direktör Magnus Lagercrantz, AB Separator, kassaförv., och ombudsman Lars Österman, AB Svenska Shell, klubbmästare.
    Årsmötesförhandlingarna voro förlagda till Kiruna, där föreningens medlemmar jämte fruar voro LKAB:s gäster. I programmet ingick ett föredrag av prof. Seve Ljungman bettlat »Ersättningsfrågor vid expropriation».

    Juristföreningen i Stockholm sammanträdde d. 24 april 1961. Förutom föreningsangelägenheter förekom därvid föredrag av justitieombudsmannen Alfred Bexelius över ämnet »JO och rättssäkerheten».
    Föreningens styrelse utgöres av justitierådet Gunnar Bomgren, ordf., adv.

NOTISER 409Tore Flodin, v. ordf., adv. Gunnar Ehrner, sekr. och kassaförv., bankdirektören Erik Burling, borgmästaren Yngve Kristensson, kommerserådet Anders Lindstedt, rector magnificus Håkan Nial, ambassadören Sture Petrén samt direktören Nils Valentin. — Medlemmarnas antal uppgår till 289.