Juristklubben i Linköping har under 1961 hållit fyra sammanträden. D. 27 jan. anordnade klubben middag med dans, varvid adv. Wilhelm Brodin och stadsfiskalen Kurt Persson kåserade med utgångspunkt från nordiska juristmötet i Reykjavik 1960. Borgmästaren Carl Svennegård höll d. 14 april föredrag över ämnet »Sovjetunionens straffrättskipning». D. 4 juni företogs en bussutflykt till bl. a. Medevi och Motala, där årsmöte ägde rum. Lagbyråchefen Carl Holmberg talade d. 17 nov. om »Brottsbalksförslaget».
    Under verksamhetsåret 1960/1961 fungerade som styrelse landsfogden Bengt Steen, ordf., adv. Olle Rågmark, v. ordf., och tingssekreteraren Gunnar Torgils, sekr. För innevarande verksamhetsår utgöres styrelsen av länsassessorn Arne Beskow, ordf., advokaten Harald Järneström, v. ordf., och assessorn Sven Kjellgren, sekr. — Klubben har omkring 100 medlemmar.

    Jönköpings juridiska förening höll årsmöte d. 21 april 1961 med föredrag av byråchefen Holger Romander över ämnet »Barnavården och de unga lagöverträdarna». Diskussion anordnades d. 20 okt. över ämnet »Pressen och rättvisan» med inledningsanföranden av hovrättsrådet Per-Erik Fürst och chefredaktören Per Wrigstad. Föreningens höstbal hölls d. 18 nov.
    Föreningens styrelse har utgjorts av adv. Hans Sundström, ordf., presidenten Joël Laurin, v. ordf., landsfogden Bertil Ankar, numera lagmannen Erik Ekstedt, numera häradshövdingen Sven Ruhe, landssekreteraren Åke Sylwan och hovrättsfiskalen Bo Frank, kassaförv., med häradshövdingen Frithjof Folkard von Scherling, borgmästaren Nils Rappe och adv. Per Thamsom suppl. — Antalet medlemmar uppgår till omkring 140.

    Juristföreningen i Kristianstad höll årssammanträde d. 8 dec. 1961, varvid prof. Karl Olivecrona höll föredrag över ämnet »Rationalisering av inskrivningsväsendet». Styrelsen består av landshövdingen Per Westling, ordf., häradshövdingen Åke Braunstein, v. ordf., adv. Nils Gustin, sekr., häradshövdingen Torsten Myrland, borgmästaren Hans G. Andersson, landssekreteraren Georg Lundborg samt advokaterna Agne Wikborn och Tage Troedson. Föreningen harett 60-tal medlemmar.

    Malmö-Lunds juristförening har under 1961 sammanträtt två gånger i Malmö, nämligen d. 10 mars och d. 2 nov., till vilka sammanträden inbjudits övriga i Skåne verksamma juristsammanslutningar. Vid marssammanträdet höll riksdagens justitieombudsman Alfred Bexelius föredrag över ämnet »Hur JO-ämbetet kan medverka till rättssäkerheten». Vid novembersammanträdet talade adv. Wilhelm Brodin om »Domarens roll i den muntliga processen».Till styrelseledamöter för år 1962 har utsetts hovrättspresidenten Björn Kjellin, ordf., lagmannen Gunnar Nilsson, v. ordf., rådmannen Anders Bruzelius, sekr., adv. Leif Gräntze, kassaförv., häradshövdingen Gunnar Engström, adv. Tore Lindell och prof. Gerhard Hafström. Föreningens medlemsantal utgör 302.

    Nordvästra Skånes juristförening höll årsmöte d. 8 dec. 1961, varvid lagbyråchefen Lennart Fredlund höll föredrag över ämnet »Förslaget till reviderad hyreslag». Styrelsen har under år 1961 utgjorts av borgmästaren L. G.

410 NOTISEROhlsson, ordf., häradshövdingarna Sven Rönnquist och G. A. Eriksson samt advokaterna Bengt Linders och Bertil Peyron, den sistnämnde sekr. — Föreningen har 68 medlemmar.