Hallands juristförenings styrelse har under 1961 utgjorts av landshövdingen Ingvar Lindell, ordf., landsfogden N. L. Eklund, v. ordf., borgmästaren Åke Svensson, häradshövdingen Henning Nitelius, borgmästaren Axel Lindskog och adv. Hans-Erik Enghoff med rådmannen Sixten Lundmark och landskamreraren Sven Svensson som suppl. Kassaförv. har varit adv. Enghoff och som sekr. och klubbmästare har fungerat stadsnotarien Ingvar Rhodiner. Föreningen räknar ett 80-tal medlemmar.
    Föreningen har under året hållit två sammanträden, dels i mars ett gemensamt sammanträde med Hallands läkareförening, därvid prof. Karl Olivecrona inledde diskussion över ämnet »Synpunkter på ungdomsbrottsligheten», dels i december årsmöte för behandling av sedvanliga föreningsärenden. Vid en sammankomst efter årsmötet höll prof. Alvar Nelson, Århus, ett kåserande föredrag berörande vissa juridiskt-politiska frågor inom danskt rättsliv.

    Göteborgs juristklubb har under 1961 hållit fem sammanträden. Vid sammanträdet d. 3 febr. talade hovrättsrådet Peter Westerlind över ämnet »En rundvandring i jordabalksförslaget». D. 28 mars förekom diskussion i anslutning till ämnet »Trafiksäkerhet och rättssäkerhet vid återkallelse av körkort». Diskussionen inleddes av adv. Bo Westman, landssekreteraren Erik Axelson och stadsfiskalen Alf Juhlin. Docenten Gunvor Wallin höll d. 2 juni föredrag om »Förmögenhetsrättsliga transaktioner makar emellan». D. 12 okt. talade regeringsrådet Sten Wilkens om rättssäkerhet i skatteärenden och d. 7 dec. dr. jur. C. R. Pokorny om »EEC — EFTA».
    Föreningens styrelse utgjordes under 1961 av adv. Åke Eckerstein, ordf., rådmannen Sten Lindquist, v. ordf., hovrättsfiskalen Svante Boman, sekr., stadsfiskalen Bengt Ekeroth, kassaförv., rådmannen Sven Lampers, bibliotekarie, och jur. kand. H. G. Mellander, sexmästare. — Antalet medlemmar uppgick under året till omkring 430.

    Sjuhäradsbygdens juristförening höll ordinarie årsmöte d. 24 mars 1961. Till styrelse för det kommande verksamhetsåret valdes bitr. stadsfiskalen C.M. Fogelklou, Borås, ordf., och adv. Claes Högström, Borås, v. ordf. Till övriga styrelseledamöter omvaldes rådmannen Ante Beck-Friis och adv. Per Otto Högsten samt nyvaldes adv. Jörgen Rosengren, samtliga Borås. Till styrelsesuppleanter omvaldes stadssekreteraren Folke Föjerstam, Borås, samt nyvaldes tingsnotarien Stig Claesson, Skene. — Föreningen har under året haft 41 medlemmar.

    Värmlands läns juristförening har under 1961 sammanträtt två gånger. Föredrag har därvid hållits av hovrättsrådet Peter Westerlind över ämnet »En rundvandring i jordabalksförslaget» och av adv. Bo Westman över ämnet »Lekmannadomaren — önskvärd eller icke». Styrelsen utgöres numera av häradshövdingen John Frostmark, ordf., länsassessorn Rickard Falk, v. ordf., assessorn Stig Thanner, sekr., adv. Folke Sahlman, kassaförvalt., och bitr landsfogden O. Vangstad. — Föreningen har omkring 90 medlemmar.

    Västmanlands juristförening har under 1961 hållit fyra sammanträden. Vid årets första sammanträde — d. 24 febr. — talade hovrättsrådet Peter Westerlind om förslaget till ny jordabalk. D. 13 april höll prof. Folke Schmidt

NOTISER 411ett föredrag rubricerat »Från trotjänarpension till arbetsgivarpension med fribrev». D. 26 okt. talade överläkare Rudolph Schlaug över ämnet »Psykiatri och juridik». Slutligen höll lagbyråchefen Carl Holmberg d. 29 nov. ett föredrag om förslaget till brottsbalk.
    Styrelsen har under året utgjorts av häradshövdingen Sven David Sanne, ordf., polismästaren Nils Åkhagen, v. ordf., företagsjuristen Lennart Sallmén, sekr., länsassessorn Magnus Forsberg, skattm., bitr. stadsfiskalen Märta Blomsterwall, klubbm., samt borgmästaren Folke Höijer och andre stadsombudsmannen Lars Hellsing. — Föreningen hade vid årsskiftet 101 medlemmar.