Dalarnas juristförening har under 1961 sammanträtt d. 30 nov. i Falun, varvid förekom, förutom årsmötesförhandlingar, föredrag av doc. Erik Anners, Uppsala, över ämnet »Svensk krigstukt i tsarens armé». I början på året förberedde styrelsen ett informationsmöte för jurister och lantmätarem. fl. ang. lagutkastet om äganderättsutredning och lagfart inom vissa områden i länet. En sammankomst med liknande syfte kom emellertid att i stället äga rum i länsstyrelsens regi, varvid styrelsens förberedande arbete i viss mån kunde utnyttjas.
    Föreningens styrelse består av landsfogden Axel Blomér, ordf., tingsdomaren Arne Nordgren, v. ordf., ombudsmannen Lars Calleberg, sekr., ombudsmannen Carl-Magnus Renström, kassaförv., hovrättsfiskalen Jan-Mårten Erfors, klubbm., och länsnotarien Brita Melander, samtliga i Falun, samt hovrättsfiskalen Lars Tottie, Malung. — Föreningen har 80 medlemmar.

    Gefleborgs läns juristförening har under år 1961 sammanträtt två gånger. Vid årssammanträdet d. 8 juni höll prof. Ivar Agge föredrag över ämnet »Den nya brottsbalken tar form». Vid sammanträdet d. 20 nov. höll rådmannen Curt Ormegard, Gävle, föredrag över ämnet »Bör körkortsindragning beslutas av domstol i stället för av länsstyrelse?».
    Föreningens styrelse består av landsfogden Christer Horn af Rantzien, ordf., adv. Gunnar Thorbjörnson, sekr., kassaförv. och klubbmästare, länsassessorn Stig Berne, civilassessorn Sigvard Bjurek och stadsfogden Nils Poleman, samtliga i Gävle, med stadsombudsmannen Lennart Grangert och adv. Bengt Mårtensson, båda i Gävle, som suppl. — Föreningen har 62 medlemmar.

    Västernorrlands juristklubb har under år 1961 hållit två sammanträden, dels d. 2 juni i Härnösand, klubbens årsmöte, och dels d. 18 nov. i Sundsvall. Vid årsmötet höll efter de sedvanliga förhandlingarna landsfogden John Rudström, Härnösand, föredrag under rubriken »Hur polisen utreder brott». Vid sammanträdet i Sundsvall talade justitieombudsmannen Alfred Bexelius överämnet »Hur JO-ämbetet arbetar». Efter båda föredragen samlades medlemmarna till gemensam supé.
    Styrelsen utgöres av hovrättspresidenten Knut Elliot, ordf., häradshövdingen H. F. Km Karlsson, landssekreteraren Sune Lundborg, v. ordf., adv. Henrik Lindblom, f. d. häradshövdingen Herbert Beckman, adv. Albert Hansson, landsfogden John Rudström samt hovrättsassessorn Tord Widebeck, sekr., kassaförv., klubbmästare. — Klubben har ett 100-tal medlemmar.

    Östersunds juristklubb har under år 1961 hållit två sammanträden. Vid årssammanträdet d. 3 maj höll justitieombudsmannen Alfred Bexelius föredrag

412 NOTISERom sin verksamhet som justitieombudsman. Vid sammanträde d. 31 okt. talade häradshövdingen Bertil Adèll över ämnet »Ideologier och laglydnad».
    Föreningens styrelse utgöres av landshövdingen Anders Tottie, ordf., adv. Gösta Heilborn, v. ordf., häradshövdingen Bertil Adèll, sekr., samt vattenrättsdomaren Lennart af Klintberg och landssekreteraren Åke Lindeberg, suppleanter. Klubbmästare är adv. Gustaf Selander. — Klubben har 83 medlemmar.