Västerbottens juristförening har under 1961 haft fyra sammanträden. D. 24 febr. höll hovrättsrådet Peter Westerlind föredrag under rubriken »En rundvandring i jordabalksförslaget» och d. 19 maj talade överläkaren Ingmar Flodström om »Sexualbrott i norra Sverige». D. 6 nov. höll direktören Styrbjörn von Feilitzen föredrag över ämnet »Akademiker och samhällsfrågorna» och d. 5 dec. talade adv. Sigurd Nilsson under rubriken »Några synpunkter och önskemål beträffande rättegångsförfarandet».
    Föreningens styrelse utgöres av hovrättsrådet Bo Lid, ordf., länsassessorn Bengt Svanström, v. ordf., hovrättsfiskalen Georg Normark, sekr., adv. Nils Nilsson, kassör, vattenrättssekreteraren Ove Matton och landsfogdeassistenten Rolf Stenberg, klubbm. — Föreningen har 50 medlemmar.

    Norrbottens juristförening har under 1961 sammanträtt sju gånger under sedvanliga former med föredrag av någon föreningsmedlem, åtföljt av diskussion och sällskaplig samvaro. Därjämte har föreningen tillsammans med Gällivare kommun stått som inbjudare till en kontaktkonferens i kriminal- och socialvårdsfrågor i Gällivare d. 7—8 april 1961. Denna upptog första dagen föredrag av inrikesministern Rune Johansson om »Aktuella reformer inom polisväsendet» och av numera statssekreteraren Bengt Hult om »Brottsbalksförslaget». Andra dagen ägnades ämnena »Kriminologien som fundament för social- och kriminalpolitikens utformning» och »Huvudpunkterna i den nya barnavårdslagen» med resp. docenten Knut Sveri och byråchefen Holger Romander som föreläsare. På aftonen första dagen var anordnad subskriberad middag för deltagarna med damer och representanter för Gällivare kommun. För programmet svarade ett arbetsutskott under ledning av häradshövdingen Gustaf Persson, Gällivare. Inbjudan till konferensen hade utgått till länsstyrelsens vederbörande befattningshavare, länets domstolsjurister, advokater, åklagare och polischefer samt till kommunerna inom länet med tillfälle för dem att sända tjänstemän eller ledamöter i berörda nämnder.
    Vid årsmöte d. 4 dec. valdes till styrelse: vattenrättsdomaren Oskar Olsson, ordf., vattenrättssekr. Göran Zetterquist, sekr., samt bitr. juristen Nils Sundberg, klubbmästare. — Föreningen har ett 30-tal medlemmar.

    Juridiska föreningen vid Stockholms universitet har under verksamhetsåret 1961 anordnat följande sammankomster:

    Debatt d. 20 nov. angående »Mammuträttegångar» med medverkan av bl. a. rådman Karl-Erik Skarvall, hovrättsassessorn Ulf Nordenson, adv. Sven Celander och prof. Lars Welamson. Colloquier: d. 17 febr. talade prof. Bo Palmgren om »Lögndetektorn»; d. 9 mars framlade prof. Jan Hellner synpunkter på »Undéns teori om äganderättens övergång — en juridisk utdragssoffa»; d. 22 mars talade förre MO Erik Wilhelmsson om sitt förutvarande ämbete; d. 28 sept. inledde kanslichefen Stig Radhe ett colloquium under rubriken »Förvaltningsjuristen — en fantasilös bokstavsträl eller vad?»; d.

NOTISER 41319 okt. talade doc. Knut Sveri om »Manschettbrottsligheten»; d. 14 nov. talade bankdirektören Bengt Senneby om »Aktieinnehav».
    Verksamheten »Samhällskontakt», stödd av Juridiska fakulteten och med syftemål att ge de juris studerande tillfälle till kontakt med olika sidor av samhällslivet som kan vara av särskilt intresse med hänsyn till studierna eller de verksamhetsområden som står den utexaminerade juristen till buds, har bedrivits även under det gångna året. Följande besök har företagits: d. 11 april Svenska Handelsbanken, ledare: bankdirektör Höglund; d. 24 april försäkringsaktiebolaget Skandia; d. 6 okt. statsrådsberedningen, ledare: byråchefen Swanstein och exp.chef Girell; d. 17 nov. utrikesdepartementet, ledare: byråchefen Wollin; d. 30 nov. Scania-Vabis, ledare: PR-chefen Kaj Sandell.
    Fester: Sedvanlig Valborgsmässobal, recentiorsfest, julfest, s. k. »ölstånkor»m. m.
    Representation: föreningen har under året gästats av representanter för de nordiska studentjuristföreningarna och representanter för föreningen har gjort återbesök i Reykjavik, Helsingfors, Köpenhamn och Oslo. Föreningen har även sänt representanter till vårfesten i Uppsala.
    Förlagsverksamheten: föreningens förlagschef har under året varit prof. Hans Thornstedt. »Wahlborgaren» utkom traditionsenligt och dessutom har föreningen utgivit åtta nummer av IUS-bäraren.
    Föreningens inspektor har under året varit prof. Ivar Agge och styrelsen har haft följande sammansättning: ordf. jur. stud. Björn Wagnsson, v. ordf. jur. stud. Jan Hedberg, ersatt d. 27 sept. av jur. stud. Bo Drangel, sekr.jur. stud. Ingrid Fernström, skattmästare jur. stud. Bo Odelius, bibliotekariejur. stud. Bo Drangel, ersatt d. 27 sept. av jur. stud. Agneta Dillner, samt konsultativa ledamöter jur. stud. Andreas Ådahl, ersatt d. 27 sept. av Patrik Odelstierna, och jur. stud. Bo Widegren.