Strafgesetzbuch. Kommentar begr. von ADOLF SCHÖNKE fortgef. von HORST SCHRÖDER. 10. neubearb. Aufl. München & Berlin 1961. C. H. Beck.XVI + 1363 s. DM 58,00.

    Förevarande välkända kommentar till den tyska strafflagen har utkommit i ännu en upplaga (se senast SvJT 1961 s. 54). På några punkter — särskilt i fråga om trafikbrotten och bestickningsbrotten — har kommentaren väsentligt utvidgats eller omarbetats. I övrigt har i den nya upplagan infogats sådan strafflagstiftning, som genomförts under 1960 och som delvis syftat till att motverka nationalsocialistisk och annan författningsstridig politisk verksamhet. I detta hänseende kan nämnas införandet i strafflagen av brotten hets mot folkgrupp och brukande av förbjudna politiska kännetecken.

H. D-s

Three aspects of penal treatment. A synthetic report of the proceedings of the Strasbourg seminar, presented by MARC ANCEL and JACQUES-BERNARD HERZOG. Publications of The international penal and penitentiary foundation. Bern 1961. 90 s.

    I september 1959 hölls i Strasbourg ett kriminologiskt seminarium, organiserat av Fondation internationale pénale et pénitentiaire. En rapport över diskussionerna vid seminariet har utgivits som ett andra häfte i stiftelsens skriftserie (jfr SvJT 1955 s. 51 f).
    Inledningsvis lämnar ledamoten av franska kassationsdomstolen Marc Ancel under rubriken »Tendencies and achievements of penitentiary action» en sammanfattning av de resultat, som uppnåtts vid seminariet. Härefter följer en mera detaljerad redogörelse för diskussionerna, som gällde bl. a. formerna för observation av brottslingar under deras vistelse på anstalt, vissa problem i samband med anstaltsvården samt de intagnas återanpassning till livet utanför anstalt.
    Diskussionerna, i vilka framstående representanter från ett stort antal länder deltogo, präglades av enighet om de stora riktlinjerna för den moderna fångvården, medan de meningsskiljaktigheter, som framkommo, i huvudsak gällde detaljfrågor.

H. D-s

Crime and the American Penal System. The Annals of the American Academy of Political and Social Science. Philadelphia 1962.

    The American Academy of Political and Social Science utger varannan månaden publikation, kallad the Annals. Dess första häfte för 1962 innehåller en serie

480 LITTERATURNOTISERuppsatser, som — skrivna av ett antal framstående amerikanska jurister —tillsammans ge en god allmän överblick över amerikansk straffrätt och straffprocessrätt. På ett mycket instruktivt sätt informeras den europeiske läsaren om de många gemensamma drag, som — alla detaljolikheter till trots — utmärka de olika delstaternas straffrättssystem. Intressant är att läsa om det omfattande arbete på en Model Penal Code, som under många år utförts av the American Law Institute och som synes kunna bli av stor betydelse, då det gäller att ytterligare närma delstaternas rättssystem till varandra.

H. D-s