506 GÖRAN PORTINJuridiska Föreningen i Finland 100 år

    Söndagen den 11 febr. 1962 hade 100 år förflutit från det Senaten stadfäste stadgarna för Juridiska Föreningen i Finland. Föregående dag hedrade föreningen minnet av de avlidna ordförandena genom uppvaktning vid Alexander Brunous, Johan Philip Palméns, Karl Gustaf Ehrströms, Robert Montgomerys, Leo Mechelins, Jaakko Forsmans, Henrik Borenius, Berndt Julius Grotenfelts, Otto Hjalmar Granfelts och Gunnar Palmgrens gravar i Helsingfors, R. A. Wredes grav i Anjala och Erik af Hällströms grav i Karis.

    Den 11 febr. inleddes festligheterna med en mottagning i Hotel Kämps festvåning. Bland de uppvaktande märktes, förutom olika finländska institutioner och sammanslutningar, Sveriges juridiska fakulteter genom professorerna Åke Malmström, Uppsala, Folke Schmidt, Stockholm, och Per Stjernquist, Lund, Juridiska fakulteten vid Aarhusuniversitet genom professor Knud Illum, Svensk Juristtidning genom justitiekansler Sten Rudholm, Sveriges Juristförbund genom professor Per Stjernquist, Danmarks Juristforbund genom Folketingets ombudsman, professor Stephan Hurwitz, samt ambassadör Gösta Engzell och professor Nils Herlitz.
    Jubileumshögtiden firades i Helsingfors universitets solennitetssal i närvaro av bl. a. Republikens President och fru Kekkonen, statsminister Martti Miettunen, Sveriges ambassadör och fru Gösta Engzell, justitieminister Pauli Lehtosalo, skandinaviska gäster och ett flertal företrädare för rättslivets olika områden. Efter en ouvertyr höll föreningens ordförande, professor Bo Palmgren, hälsningstalet, vari han bl. a. meddelade att föreningen till nya hedersledamöter kallat haestaréttardómari Arni Tryggvason, Reykjavik, professor Carl Jacob Arnholm, Oslo, professor Hurwitz, professor Ragnar Bergendal, Lund, professor Gösta Eberstein, professor Herlitz och justitierådet Hjalmar Karlgren, Stockholm, samt professor T. M. Kivimäki, justitierådet Helge Johanson, lagman Torsten Nilsson och jur. lic.C. A. Öhman, Helsingfors. Sedan justitierådman Kurt Walldén utfört ett pianosolo höll professor Lars Erik Taxell festtalet över ämnet »Tankar om rättssäkerheten». Därefter uppläste författaren Ole Torvalds sin för tillfället skrivna, nedan återgivna festdikt »Här må det icke hända —». Statsmaktens hälsning framfördes av justitieminister Pauli Lehtosalo och Helsingfors universitets hälsning av rektor Edwin Linkomies. Slutligen framförde professor Herlitz en hälsning från juristerna i de övriga nordiska länderna. Efter körsång av Akademiska Sångföreningen avslutades jubileumshögtiden med Vårt land.
    På kvällen anordnades en festbankett i restaurant Fiskartorpet. Gästerna hälsades välkomna av lagman Arvo Helminen. Föreningens ordförande höll därefter ett tal till de nya hedersledamöterna. Talet besvarades för de inhemska hedersledamöterna av professor T. M. Kivimäki och för de utländska av professor Hurwitz. Professor Johs. Andenaes framförde en hälsning från Norges jurister och professor Tauno Tirkkonen talade för Suomalainen Lakimiesyhdistys (Finska Juristföreningen). Jur. lic. C. A. öhman framförde en hälsning från föreningens 50-årsjubileum. Slutligen framfördes gästernas tack av justitieminister Lehtosalo. Banketten avslutades med bal.

JURIDISKA FÖRENINGEN I FINLAND 100 ÅR 507    Till jubileet utkom ett festnummer i två band av föreningens tidskrift. Numret inleds med en kort historik tecknad av professor Berndt Godenhielm. Vidare ingår ett avsnitt ur professor Karl Gustaf Ehrströms inträdesföredrag den 14 maj 1860 och ett utdrag ur promotor Johan Philip Palméns program angående juris doktorspromotionen den 31 maj 1860. Ur innehållet må i övrigt nämnas Inkeri Anttila »Om rättsskyddet och likställigheten i det påföljdssystem, som angår rättsstridiga gärningar begångna av barn», Frede Castberg »Domstolenes kompetense til å avgjøre spørsmål om grunnlovsmessigheten av lover», W. E. von Eyben »Praemisser og dissenser», Ragnar Hemmer »Om tingsnämndens permanens enligt medeltida domstolspraxis i Finland»,Paavo Kastari »Den historiska bakgrunden till Finlands egenartade författningsuppfattning», Torben Lund »Psykisk abnormitet som aegteskabshindring», Gunnar Nybergh »Om kollisionsnormen i § 14 mom. 2 IntFamL», Curt Olsson »Juridiska Föreningens diskussionsmöten», W.A. Palme »Förvaltningslagskipning och egentligt förvaltningsförfarande i Finland och Sverige», Bo Palmgren »De första förarbetena till utsökningslagen», Arvo Sipilä »Om några divergenser mellan Finlands och Sveriges lagar om kollektivavtal», Halvar G. F. Sundberg »Beskattningsmakt och avgiftsmakt», L. E. Taxell »Aktieägares rättsskydd — synpunkter de lege ferenda», Arni Tryggvason »Instansordningen i Island» och R. Dale Vliet »American legal systems: asurvey».

Göran Portin