Sveriges Advokatsamfund firade d. 26 maj 1962 sitt 75-årsjubileum med en högtidssammankomst å Stockholms stadshus i närvaro av Konungen och Drottningen. I högtidligheterna deltog över 600 personer, däribland ett stortantal svenska och utländska gäster. Högtidstalet hölls av ordföranden, advokaten Per-Axel Weslien, som erinrade om advokatsamfundets verksamhet under de gångna åren. Anföranden, vari olika sidor av advokatsamfundets insatser belystes, hölls av justitieministern Herman Kling, justitierådet C. G. Hellquist, justitiekanslern Sten Rudholm och presidenten Herman Zetterberg. För utländska advokatsamfund m. fl. sammanslutningar talade advokaten Mauri Hakapää, Helsingfors, Doktor Walter Oppenhoff, Köln, Mr Arthur Driver, J. P., London, Mr F. N. Bucher, Q. C., London, Maître Jean Thevenet, Bryssel, Maître Pierre Chaplet, Paris, advokaten L. Salmonson, Dordrecht, Fürsprecher Max Brand, Bern, Rechtsanwalt Dr Georg Wirz, Köln-Bayenthal, och Sir Thomas Lund, London. Efter högtidssammankomsten var anordnad en bankett.
    Tidskrift för Sveriges Advokatsamfund har till jubileet utgivit en innehållsrik festskrift (häfte 2—3, 262 s.). I denna lämnar adv. Holger Wiklund en nära 60 sidor lång historik om advokatsamfundet. Skilda delar av advokatverksamheten behandlas av advokaterna Rudolf Ahlgren, Ragnar Gottfarb, Elin Lauritzen, Gunnar Lindh, Wilhelm Penser, Yngve Schartau, Stig Wiberg och Kurt Winberg samt, såvitt avser grannländerna, høyesterettsadvokat Rolf Christophersen, advokat Detlef Thomsen och prof. Matti Ylöstalo. Adv.Weslien skriver om advokatsamfundets disciplinära verksamhet, adv. Bertil Ahrnborg om internationellt juristsamarbete, f. d. justitiekanslern Olof Alsén om advokatväsendet och justitiekanslern, justitieombudsmannen Alfred Bexelius om advokaterna och JO-ämbetet och adv. Wilhelm Pehrsson om erfarenheter från patentmål. Justitierådet Nils Beckman behandlar ämnet lagstiftning och prejudikat. Av mera utpräglad processrättslig karaktär är artiklar av justitierådet Gunnar Bomgren om processföringen inför högsta domstolen i civilmål, adv. Wilhelm Brodin om domaruppgifterna i den muntliga processen, prof. Per Olof Ekelöf om advokaternas och domarens materiella processledning, docenten Carl M. Elwing om yrkandet i straffprocessen och prof. Lars Welamson om advokats tystnads- och vittnesplikt.
    Advokatsamfundets årsmöte hölls i Stockholm d. 25 och 26 maj 1962. Sammanträdet bevistades av omkring 250 ledamöter.
    Till ledamöter i styrelsen omvaldes för två år advokaterna Rudolf Ahl-

33—623004. Svensk Juristtidning 1962

514 NOTISERgren, Umeå, Magnus Lindahl och Wilhelm Pehrsson, Sthm, samt nyvaldes advokaterna Ove Wickman, Malmö, och Dag Magnusson, Göteborg. Till suppleanter för samma tid omvaldes advokaterna Gunnar Abersten, Sundsvall, Adolf Hamilton, Uppsala, Carl Erik Lindahl, Sthm, och Enar Lindblom, Linköping, samt nyvaldes adv. Torsten Lundius, Lund. Till suppleant för ett år nyvaldes adv. Curt Blomkvist, Göteborg.
    Vid årsmötet antogs med vissa ändringar ett av en särskilt tillsatt stadgekommitté framlagt förslag till nya stadgar för samfundet m. m. De nya stadgarna, som antogs med erforderlig kvalificerad majoritet, skall för att bliva gällande fastställas av Kungl. Maj:t. Enligt de nyantagna stadgarna kommer allmänt möte att ersättas av en fullmäktigeinstitution såsom samfundets högsta beslutande organ. Vidare kommer en särskild disciplinnämnd att inrättas, vilken är avsedd att i huvudsak befria styrelsen från arbetet med disciplinärenden.
    Antalet ledamöter i samfundet utgjorde d. 31 dec. 1961 1 151.