Nytt tingshus i Karlshamn. Bräkne och Karlshamns domsagas häradsrätt har sedan sin tillblivelse d. 1 jan. 1950 disponerat lokaler för sin verksamhet i rådhuset i Karlshamn. Då lokalerna voro för små och dessutom staden hade behov av dem för sin förvaltning, beslöts att uppföra eget tingshus för domsagans räkning. Detta tingshus står nu färdigt. Arkitekt för bygget har varit stadsarkitekten Einar Hedman i Karlshamn. Tingssalen jämte väntrum för åklagare, advokater, vittnen och allmänhet är inrymd i en särskild byggnad med gnejs och granit samt på en sida svartgrönt glas som fasadbeklädnad. Denna byggnad är medelst en entréhall med väggar av glas och metall förbunden med ett långsträckt hus, försett med rött fasadtegel samt inrymmande i första våningen kanslilokaler och i den andra liksom i den tredje, indragna, våningen bostäder åt häradshövdingen, tingsdomaren, notarierna och tingshusvaktmästaren. I sistnämnda våning finns även lunchrum med takterrass. Tingshuset omgives av trädgård innanför en låg sandstensmur.
    Tingshuset invigdes d. 6 april 1962. Efter hälsningsanförande av tingshusstyrelsens ordförande agronomen Gustaf Clemedtson, Kopprarp, och sedan häradshövdingen i domsagan Sven Norrsell betygat sin tacksamhet för ett ändamålsenligt och gediget tingshus hölls invigningstalet av justitieministern Herman Kling, som uttryckte en livlig förhoppning, att detta tingshus skulle väl fylla sitt viktiga värv i rättskipningens tjänst. Vidare talade hovrättspresidenten Björn Kjellin, varjämte biskopen Martin Lindström höll en betraktelse.

NOTISER 519Efter invigningshögtidligheten, som ägde rum i tingssalen och inramades av musik och vid vilken även gåvoöverlämnande förekom, följde visning av tingshuset. Vid den efterföljande middagen å Stadshotellet i Karlshamn för omkring 150 gäster hölls tal av bland andra landshövdingen Thure Andersson.

S. N.