524PERSONALNOTISER   

 

 Nytt regeringsråd. K. M:t har 6 juni 1962 till regeringsråd fr. o. m. 1 juli 1962 utnämnt statssekreteraren i civildepartementet Gunnar Cars.
    Regeringsrådet Cars är född i Linköping 1917, blev student i Linköping 1935 och pol. mag. i Uppsala 1943. Efter kommittétjänstgöring 1943—1944 innehade han amanuensanställning i krigsmaterielverket till 1947, då han kom till finansdepartementet som kanslisekreterare. Han utnämndes 1949 till byråchef i statens lönenämnd, där han tjänstgjorde till 1955. Han förordnades sistnämnda år till byråchef i civildepartementet och 1956 till statssekreterare i departementet.

    Statsrådsberedningen. K. M:t har 6 juni 1962 förordnat byråchefen för lagärenden i statsrådsberedningen hovr.rådet i Göta hovr. Bengt Wieslander till chef för statsrådsberedningens rättsavd. fr. o. m. 1 juli 1962.

    Justitiedepartementet. K. M:t har
    6 juni 1962 utnämnt förste kanslisekr. i justitiedep. Karl Gustaf Grönhagen till byrådir. i samma dep. fr. o. m. 1 juli 1962;
    s. d. utnämnt e. o. förste kanslisekr. i justitiedep. Gunnar Holmgren till förste kanslisekr. i samma dep. fr. o. m. 1 juli 1962;
    s. d. förordnat t. f. förste kanslisekr. i justitiedep. Christer af Winklerfelt och kanslisekr. i nämnda dep. Torsten Johansson att fr. o. m. 1 juli 1962, af Winklerfelt vara e. o. förste kanslisekr. och Johansson t. v. uppehålla en förste kanslisekr.bef. i samma dep.
    Dep.chefen har
    24 april 1962 förordnat t. f. landsfogden Klas Lithner att såsom expert biträda utredn. ang. försöksverksamhet mot ungdomsbrottsligheten;
    9 maj 1962 entledigat jur. dr Ulf Cervin från förordnande att såsom expert biträda pensionsstiftelseutredn.;
    18 maj 1962 förordnat uppbördsintendenten P. G. Linde att såsom expert biträda 1955 års valutredn.;
    1 juni 1962 förordnat länsass. Erik Waldemar Hermanson till sekr. i utredn. rör. den administrativa rättskipningens omfattning och organisation;
    4 juni 1962 entledigat statssekr. Gunnar von Sydow från förordnande såsom sakkunnig tillika ordf. i utredn. ang. fraktavtalet vid internationell godsbefordran ävensom förordnat hovr.rådet Karl Sidenbladh till ordf. och lagbyråchefen Clas Nordström till sakkunnig i samma utredn.

    Inrikesdepartementet. K. M:t har 11 maj 1962 förordnat t. f. chefen för landsstatsavd. i inrikesdep., tax.intendenten i Värmlands län Tore Nyqvist till chef för nämnda avd. fr. o. m. 1 juli 1962.

    Kommunikationsdepartementet. K. M:t har
    18 maj 1962 förordnat ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Clas Nordström till byråchef för lagärenden i kommunikationsdep. fr. o. m. 15 maj 1962;
    6 juni 1962 förordnat byråchefen för lagärenden i finansdep., ass. i Svea hovr. Bertil Holmquist till chef för kommunikationsdep:s rättsavd. fr. o. m.1 juli 1962.

    Finansdepartementet. K. M:t har 6 juni 1962 förordnat ass. i Svea hovr. Sven-Eric Samuel Nilsson till byråchef för lagärenden i finansdep. fr. o. m. 1 juli 1962.